5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp
Disability and Human Rights, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2020/2021 nov - jan (v45-v02). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR178
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den senaste av de idag centrala MR-konventionerna. Kursen behandlar hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning har utvecklats och utformats i olika länder och på global nivå. En introduktion ges till hur funktionshinder och funktionsnedsättning behandlas i politik, forskning och lagstiftning i Sverige, EU och internationellt.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha goda kunskaper om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och därmed relevanta MR-instrument
• ha goda kunskaper om hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning utvecklats och utformats i Sverige, EU och internationellt
• ha tillräckliga kunskaper för att kritiskt reflektera kring situationen för personer med funktionsnedsättning i Sverige och internationellt utifrån relevanta MR-instrument.
Litteratur
Brown, Wendy. (2002). "Suffering the Paradoxes of Rights" i Brown, Wendy. (2002). Left Legalism/Left Critique. Durham, Duke University Press. (16 s) Tillgänglig som E-bok via Ebscohost.

Degener, Theresia & Begg Andrew. (2017). “From Invisible Citizens to Agents of Change: A Short History of the Struggle for the Recognition of the Rights of Persons with Disabilities at the United Nations” i Della Fina, Valentina., Cera, Rachele. & Palmisano, Giuseppe. (red.) (2017). The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities A Commentary. Cham: Springer International Publishing. (39 s) Tillgänglig som E-bok via Ebscohost.

Degener, Theresia. (2017). ”A New Human Rights Model of Disability” i Della Fina, Valentina., Cera, Rachele. & Palmisano, Giuseppe. (red.) (2017). The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities A Commentary. Cham: Springer International Publishing. (18 s) Tillgänglig som E-bok via Ebscohost.

De Beco, Gauthier. (2017). “Protecting the Invisible: An Intersectional Approach to International Human Rights Law”, Human Rights Law Review, 2017, 17, 633–663 (30 s.) Tillgänglig som E-bok via Ebscohost.

Erevelles, Nirmala and Minear, Andrea. (2010). “Unspeakable Offenses: Untangling Race and Disability in Discourses of Intersectionality” i Davis, L.J. (red.). (2010). The Disability Studies Reader. (3. ed.) New York: Routledge. (15 s)

Fridström Montoya, Therése, Homo juridicus: den kapabla människan i rätten, Upplaga 1, Iustus förlag, Uppsala, 2017. (endast utdrag, 15 s.)

Jyrwall Åkerberg, Annika. (2015). Diskriminering på grund av funktionsnedsättning: En handbok i svenska och europeiska diskrimineringslagar och rättspraxis I relation till människor med funktionsnedsättning. Stockholm, CKM förlag AB. S. 21-31, 44-47, 63-407. (357 s)

Quinn & Arstein-Kerslake. (2012). “Restoring the “human” in “human rights”: personhood and doctrinal innovation in the UN disability convention” i Gearty, C.A. & Douzinas, C. (red.) (2012). The Cambridge companion to human rights law. Cambridge: Cambridge University Press. (19 s)

United Nations. (2007). From Exclusion to Equality: Realizing the rights of persons with disabilities. Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol. (112 s)  Tillgänglig som E-bok via Ebscohost.

Ytterligare artiklar och texter (t.ex. s.k. allmänna kommentarer till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) tillkommer.


Arbetsmaterial
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

Ytterligare arbetsmaterial tillkommer.
Lärare
Maria Bexelius
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-10-26
Litteraturen reviderad 2020-04-27
Reviderad 2018-12-10