5MR177 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5 hp
Human Rights and Democracy, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2019/2020 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR177
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Mänskliga rättigheter och demokrati är två närbesläktade begrepp. Det är vanligt att hävda att mänskliga rättigheter enbart kan förverkligas inom ramen för ett demokratiskt samhälle. Men i den moderna historien finns också otaliga exempel på hur idéer om folkstyre använts för att underminera skyddet för medborgerliga och mänskliga rättigheter. Den här kursen behandlar relationen mellan mänskliga rättigheter och demokrati, främst med hjälp av filosofiska, samhällsvetenskapliga och historiska perspektiv. Kursen belyser också några samtida utmaningar till etablerade förståelser av mänskliga rättigheter och demokrati, däribland globalisering och populism.
Efter kursen förväntas studenten:
• uppvisa god inblick i klassiska och moderna teorier som rör förhållandet mellan mänskliga rättigheter och demokrati
• ha förmåga att artikulera och problematisera förhållanden mellan demokrati och mänskliga rättigheter som politiska, moraliska och etiska värden
• ha inblick i några utmaningar för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.
Litteratur
Arvidsson, Malin, Halldenius, Lena och Sturfelt, Lina, 2018. Mänskliga rättigheter i samhället. Malmö: Bokbox förlag (274 s).

Lind, Anna-Sara och Namli, Elena, 2017. Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Lund: Studentlitteratur (220 s).

Wästberg, Olle och Lindvall, Daniel, 2017. Folkstyret i rädslans tid. Stockholm: Fri Tanke Förlag (233 s).


Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2017-12-11
Litteraturen reviderad 2019-04-29
Reviderad 2018-12-10