5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7.5 hp
Human Rights and Philosophy, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2019/2020 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR176
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Den här kursen ger en introduktion till filosofiska perspektiv på mänskliga rättigheter. Kursen tar avstamp i det klassiska och tidigmoderna naturrättstänkandet, samt sträcker sig sedan fram till mer nutida försök att försvara idéer om mänskliga rättigheter utan hänvisning till människans inneboende natur. Kursen behandlar också kritiken mot mänskliga rättigheter, däribland utilitarism, rättspositivism och kulturrelativism. Kursen utgår från en västerländsk idétradition, men problematiserar samtidigt föreställningen om att det är från denna tradition som våra idéer om mänskliga rättigheter härstammar.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha god inblick i den naturrättsliga förståelsen av mänskliga rättigheter
• kunna argumentera för och emot ett naturrättsligt synsätt på mänskliga rättigheter
• ha god kunskap om några centrala kritiska perspektiv mänskliga rättigheter som idé och fenomen.
Litteratur
Halldenius, Lena, 2016. Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar. Stockholm: Thales. (222 s).

Locke, John, 2016. Andra avhandlingen om styrelseskicket. Göteborg: Daidalos (189 s).

Nickel, James W., 2007. Making Sense of Human Rights. 2 uppl. Oxford: Blackwell (267 s).

Artiklar och originaltexter, max 100 s.
Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2017-12-11
Litteraturen reviderad 2018-04-23
Reviderad 2018-12-10