5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp
Human Rights and Foundations of International Law, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2019/2020 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR172
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Övergripande och grundläggande kurs i internationell rätt och mänskliga rättigheter. I kursen studeras de olika juridiska dokument i form av deklarationer och konventioner som tillsammans utgör det internationella människorättssystemet, liksom frågan hur de tolkas, tillämpas och efterlevs. Särskilt fokuseras på utvecklingen av mänskliga rättighetssystemet nationellt, regionalt och på global nivå.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha grundläggande kunskap i internationell rätt och mänskliga rättigheter
• kunna förstå och analysera viktiga deklarationer och konventioner som berör MR-området
• kunna orientera sig i hur utvärdering och kontroll av MR-systemet är uppbyggd
• ha grundläggande kunskap om de olika regionala systemen för skydd av mänskliga rättigheter.
Litteratur
Smith, Rhona, K. M., 2013. Textbook on International Human Rights, 6 uppl. Oxford: Oxford University Press (448 s).

Mahmoudi, S. & Bring, O. & Wrange, P., 2014. Sverige och folkrätten, 5 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik (364 s).


Arbetsmaterial, ca 200 s.
Lärare
Ulf Johansson Dahre
Examinationsform
Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-11-24
Reviderad 2018-12-10