5KH427 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0 hp
History and Identity of Uniting Church in Sweden, 15.0 Credits
Kyrkohistoria
Ht 2019/2020 aug - jan (v35-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: KH427
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap,120 hp, varav minst 15 hp historisk teologi/kyrkohistoria på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan bildade 2011 en ny, gemensam kyrka som ett par år senare fick namnet Equmeniakyrkan. År 2007 hade de tre kyrkornas ungdomsförbund bildat equmenia. Kyrkornas rötter i europeisk historia undersöks. Mot bakgrund av samhällsutvecklingen i Sverige under 1800-talet studeras orsakerna till varje kyrkas bildande samt deras historia ända fram till bildandet av en ny kyrka. Särskilt belyses de teologiska konflikter som bidragit till formandet av kyrkornas identitet. Ekumeniken mellan de tre kyrkorna studeras, liksom den nya kyrkans identitet, organisation och roll i svensk och internationell kristenhet. Även frågor inför framtiden berörs. Viktiga uppgifter för kyrkan är dels att konkretisera evangeliet i praktisk handling, dels att kunna nå nya människor med evangeliet. Frågorna omkring diakoni och evangelisation ägnas därför ett särskilt intresse.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha en god överblick och en fördjupad kunskap om Metodistkyrkans, Baptistsamfundets och Missionskyrkans rötter i svensk och europeisk historia samt en fördjupad insikt om orsakerna till kyrkornas bildande
• kunna självständigt granska och analysera viktiga punkter i kyrkornas historia och identitet
• kunna kritiskt analysera Equmeniakyrkans bidrag till och roll i den svenska och internationella ekumeniken.
Litteratur
Block 1 Svenska Baptistsamfundet
Fahlgren, Sune, 2015. Vatten är tjockare än blod. En baptistisk kulturhistoria. Stockholm: THS. S. 15-54,
67-76 (58 s).                 

Fiddes, P S, u å. Inför ett nytt årtusende. Dogmatiska teman av strategisk betydelse för baptister. Kompendium. S. 1-14. (14 s)

Johnsson, Lennart, 1999. Baptist Reconsideration of Baptism. Uppsala: Uppsala Universitet. S. 401-422. (22 s) (Finns på Canvas)

Karlsson, Birgit & Åqvist, Berit (red), 1988. Liv & Tjänst. Guds mission – församlingens uppdrag. Stockholm: Libris. S. 93-110, 187-205. (37 s) (Finns på Canvas)

Lagergren, David, 1994. Förändringstid. Kris och förnyelse. Svenska Baptistsamfundet åren 1933-1948. Örebro: Libris. S. 1-94. (94 s) (Kan köpas på THS)

Martinsson, Mattias, 2006. Den tvetydiga frihetsprincipen. Om baptistisk frihet och en fördjupad teologisk individualism. I:  Ingelstam, Lars & Jonsson, Johnny & Åqvist, Berit (red.), Spår av Gud. Vänbok till Valborg Lindgärde. Stockholm: THS. S. 267-278. (12 s) (Finns på Canvas)

Vägmärken för baptister. Tro Frihet Gemenskap. 2016. Karlstad: Votum. S. 1-308. (308 s)

Block 2 Metodistkyrkan i Sverige
Hagen, Odd, 1961. Preludes to Methodism in Northern Europé. Oslo: Norsk Forlagsselskap. (68 s) (Finns på kurshemsidan)

Metodistkyrkan i Sverige 100 år, 1968. Stockholm: Nya Bokförlaget. S. 11-72. (62 s) 

The Northern Europé & Eurasia book of discipline of the United Methodist Church
, 2009. Utan förlagsort: The United Methodist Publishing House. S. 37-85, 89-102, 113-142. (93 s) (Finns på kurshemsidan)

Runyan, Theodore, 1988. The New Creation. John Wesley’s theology today. Nashville: Abingdon Press S. 5-233. (229 s)

Sandberg, Per Olof, 1994. Metodistkyrkans gudstjänst. I: Fahlgren, Sune & Klingert, Rune, I enhetens tecken. Gudstjänsttraditioner och gudstjänstens förnyelse i svenska kyrkor och samfund. Örebro: Libris. S. 288-333. (46 s)

Whyman, Henry, 1992. The Hedstroms and the Bethel Ship Saga. Carbondale: Southern Illinois University Press. S. 77-103. (27 s) (Finns på kurshemsidan)

Block 3 Svenska Missionskyrkan
Andreasson, Hans, 2007. Liv och rörelse. Stockholm: Verbum. (372 s) (Kan köpas på THS)

Waldenström, P, 2019. Brukspatron Adamsson eller var bor du? Bearbetning, inledning och kommentarer av Rune W Dahlén. Karlstad: Votum. (Ca 285 s)

Block 4 Equmeniakyrkan
Gemensam framtid? - en rastplats för eftertanke på vandringen med Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan, 2008. Utg. under red. av Per-Magnus Selinder. Stockholm: Samarbetsrådet mellan Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. (106 s) (Finns på Canvas)

Gunner, Ulla Marie & Westblom, Per, 2013. Arvet och en gemensam framtid. Bibelord – gudstjänst – identitet. Stockholm: Verbum. S. 7-93. (87 s) (Kan köpas på THS)

Johnsson, Johnny & Molin, Lennart, 2018. Hundra år av samverkan. Svensk frikyrkoekumenik 1918-2018. Karlstad: Votum. S. 11-118, 244-250. (115 s)

Larsson, Christina, 2019. Resa till enhet. Olle Alkholm, Lasse Svensson och Sofia Camnerin i samtal med Christina Larsson. Stockholm: Verbum. S. 7-89. (83 s)

Stadgar för Equmeniakyrkan. (8 sid) (Finns på kurshemsidan)

Strategisk plattform för Equmeniakyrkan. (2 s). (Finns på kurshemsidan)

Teologisk grund för Equmeniakyrkan. (7 s). (Finns på kurshemsidan)

Vägen vidare. En rapport och ett samtalsmaterial från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska baptistsamfundet och Svenska missionskyrkan, 2009. Göteborg: Metodistkyrkan i Sverige; Sundbyberg: Svenska baptistsamfundet; Stockholm: Svenska missionskyrkan. (40 s) (Finns på kurshemsidan)

Cirka 150 sidor aktuell litteratur

Block 5 Diakoni och evangelisation

Hansson, Mats J, 1992. Diakonins teologi. Ett försök att ställa de grundläggande frågorna. I: Diakoni - teologi, ideologi, historia Tro & Tanke 1992:2. Utg. under red. av Erik Blennberger & Mats J Hansson & Rolf Stål. S. 11-61. (51 s) (Finns på kurshemsidan)

Ireland, Mark & Booker, Mike, 2015. Making new Disciples. Exploring the paradoxes of evangelism. London: SPCK. (193 s)

Morisy, Ann, 2008. Vänd utåt. En ny strategi för mission och diakoni. Skellefteå: Artos. S. 15–146, samt ett valfritt kapitel om holistisk mission (ca 150 s). 
eller
Morisy, Ann, 2006. Journeying Out: A New Approach to Christian Mission. London: Continuum. S. 1–148.
eller
Lindström, Sanna & Hans-Erik Lindström, 2015. Diakonins sju bord. Stockholm: Verbum (144 s.).
eller
Ardin, Anna, 2018. Politisk och profetisk diakoni. Olika perspektiv på kyrkans röstbärande roll i samhället. Varberg: Argument. (150 s)

Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, 2015. Utg. av Svenska Missionsrådet & Sveriges kristna råd. Bromma: Svenska missionsrådet (50 s). (Finns på kurshemsidan)

Tillkommer artiklar (30 s)
Lärare
Rune W Dahlén, Sune Fahlgren, Jörgen Thaarup, Per Westblom
Examinationsform
PM.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2013-06-11
Litteraturen reviderad 2019-04-24