5KH426 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp
Martin Luther and the Reformation, 7.5 Credits
Kyrkohistoria
Ht 2019/2020 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: KH426
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap,120 hp, varav minst 15 hp historisk teologi/kyrkohistoria på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Martin Luthers reformprogram blev starten på en stor religiös och samhällelig omvälvning i 1500-talets Europa. I denna kurs studeras Martin Luthers liv och teologi. Dessutom undersöks det historiska sammanhanget för reformationen, samt de politiska och kulturella konsekvenserna av denna religiösa omvälvning.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha en fördjupad kännedom om reformationstiden i 1500-talets Europa
• vara mycket väl förtrogen med Martin Luthers liv och teologi, samt den lutherska traditionen
• självständigt kunna analysera de kulturella och samhälleliga konsekvenserna av 1500-talets europeiska reformationer.
Litteratur
Bossy, John, 1985. Christianity in the West, 1400-1700. Oxford: Oxford paperbacks. (180 s.)

Lindberg, Carter, 2006. The European Reformations. Oxford: Blackwell Publishing. (400 s.)

Lindberg, Carter, 1999. The European Reformations, Sourcebook. Oxford: Blackwell Publishing (urval av texter, 100 s.) 

Luther, Martin, 1964. Om en kristen människas frihet. Stockholm: Diakonistyrelsen. (50 s.)

Luther, Martin, 2011. Hur man ska be: Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf. Skellefteå: Artos. (80 s.)

Stolt, Birgit, 2004. Luther själv - hjärtats och glädjens teolog. Skellefteå: Artos. (200 s.)

300 sidor i form av en vetenskaplig monografi väljes i samråd med lärare

Lärare
Joseph Sverker
Examinationsform
PM, Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-02-17
Reviderad 2017-02-22