5KH415 Bibeln i kyrkans historia, 7.5 hp
The Bible in Church History, 7.5 Credits
Kyrkohistoria
Ht 2018/2019 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: KH415
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap,120 hp, varav minst 15 hp historisk teologi/kyrkohistoria på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Bibeln har genom alla tider varit utgångspunkt för kyrkans liv och teologiska reflexion. Beroende på sociala, politiska och kulturella omständigheter har bibeltolkare närmat sig bibeltexterna med olika frågeställningar och tolkningsmetoder. I denna kurs undersöks såväl hermeneutiska spelregler som den konkreta användningen av texten. Exempelvis undersöker vi allegoriska läsningar, luthersk bibeltolkning, väckelserörelsernas bibelanvändning, liberalteologi, fundamentalism samt postmodernism. Dessutom studerar vi hur bibeln används i olika praktiska sammanhang såsom predikan, sång, bön, andaktsliv och samhällsengagemang.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha en fördjupad kunskap om tolkning och användning av bibeln i kyrkans historia
• självständigt och kritiskt kunna analysera bakomliggande bibeltolkningsprinciper i historiska och samtida dokument
• kunna analysera och redogöra för det hermeneutiska samspelet mellan bibeltext, kontext och framställningssätt.
Litteratur
Augustinus, 2006 (426). Tolkning och retorik. De doctrina christiana. Skellefteå: Artos. (160 s).

Kling, David W., 2004. The Bible in History. How the Texts have Shaped the Times. Oxford: Oxford University Press. (300 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Young, Frances M., 2002. Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. Peabody: Hendrickson Publishers. (300 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Därtill tillkommer ca 400 sidor historiska texter. 
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2011-12-20
Litteraturen reviderad 2014-05-30
Reviderad 2017-02-22