5KH411 Vetenskaplig teori och metod, kyrkohistoria, 4.5 hp
Theory of Science, Church History, 4.5 Credits
Kyrkohistoria
Ht 2018/2019 okt - nov (v41-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: KH411
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap,120 hp, varav minst 15 hp historisk teologi/kyrkohistoria på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 4,5 hp eller 3 hp. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
I kursen studeras teorier och metoder särskilt relevanta för historiska undersökningar. Detta innefattar fördjupning i källkritik, arkivstudier, hermeneutik samt relationen mellan teori och empiri i historisk forskning.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa fördjupade kunskaper om kyrkohistoriskt vetenskapligt arbete
• kunna kritiskt granska och analysera kyrkohistorisk forskning inklusive de metodiska och teoretiska förutsättningarna för arbeten inom detta fält
• kunna argumentera för egna val av metodanvändning och teoretiska perspektiv.
Litteratur
Dahlgren, S. & Florén, A., 1996. Fråga det förflutna. En introduktion till den moderna historieforskningen. Lund: Studentlitteratur (300 s). 

Williams, Rowan, 2005. Why Study the Past? The Quest for the Historical Church. London: Darton Longman & Todd. (120 s) 

Diverse artiklar (150 s)
Lärare
Joel Halldorf
Examinationsform
PM.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2018-02-21