5IN561 Examensarbete, uppsats (master), 15.0 hp
Degree project (master), 15.0 Credits
Ht 2019/2020 aug - jan (v35-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: IN561
Behörighetskrav
Kurser i teologi på avancerad nivå om minst 60 hp, varav kurser i det ämne som examen inriktas mot om minst 15 hp på 400-nivå och minst 15 hp på 500-nivå. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp i det ämne som examen inriktas mot. Dessutom kunskaper i svenska eller engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet. Masterexamen fordrar ett examensarbete om 15 eller 30 högskolepoäng. Ett examensarbete om 15 hp förutsätter att ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng genomförts för en magisterexamen inom huvudområdet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 500
Innehåll
Kursen skall väsentligt fördjupa den studerandes förmåga att i form av ett uppsatsarbete självständigt, kritiskt och systematiskt behandla och hantera ett kvalificerat problem eller en kvalificerad frågeställning som kan räknas till forskningsområdet religionsvetenskap och teologi.
Efter kursen förväntas studenten:
• kritiskt, kreativt och systematiskt kunna identifiera, formulera och lösa en kvalificerad vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet
• visa väsentligt fördjupad förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning adekvat teoretiskt och metodiskt angreppssätt
• kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt och kreativt tolka komplext material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl avvägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
• visa förmåga att kritiskt och kreativt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• kunna presentera sina slutsatser, den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
• ha förvärvat förmåga att genomföra en kvalificerad forskningsuppgift inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete
• kunna kommunicera och försvara sitt arbete och opponera på ett annat arbete, samt bidra med kvalificerade synpunkter i vetenskapliga diskussioner såväl i nationella som i internationella sammanhang
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, samt att identifiera behov av ytterligare kunskap.
Litteratur
Kristensson Uggla, Bengt, 2019. En strävan efter sanning. Vetenskapens teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Övrig litteratur är relaterad till uppsatsarbetet och väljs i samråd med handledaren.
Lärare
Handledare
Examinationsform
Seminarier, Uppsats.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
Uppsatsarbetet kan genomföras på heltid över en termin eller på halvfart över ett läsår. I undantagsfall kan även arbetet förläggas till en längre period efter överenskommelse med handledare.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2019-09-11