5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp
Degree project (master), 30.0 Credits
Ht 2018/2019 aug - jan (v35-v03). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: IN551
Behörighetskrav
Kurser i teologi på avancerad nivå om minst 60 hp, varav kurser i det ämne som examen inriktas mot om minst 15 hp på 400-nivå och minst 15 hp på 500-nivå. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp i det ämne som examen inriktas mot. Dessutom kunskaper i svenska eller engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 500
Innehåll
Kursen skall väsentligt fördjupa den studerandes förmåga att i form av ett uppsatsarbete självständigt, kritiskt och systematiskt behandla och hantera ett kvalificerat problem eller en kvalificerad frågeställning som kan räknas till det religionsvetenskapliga forskningsområdet.
Efter kursen förväntas studenten:
• kritiskt, kreativt och systematiskt kunna identifiera, formulera och lösa en kvalificerad vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet
• visa väsentligt fördjupad förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning adekvat teoretiskt och metodiskt angreppssätt
• kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt och kreativt tolka komplext material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl övervägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
• visa förmåga att kritiskt och kreativt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• kunna presentera sina slutsatser, den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
• ha förvärvat förmåga att genomföra en kvalificerad forskningsuppgift inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete
• kunna kommunicera och försvara sitt arbete och opponera på ett annat arbete, samt bidra med kvalificerade synpunkter i vetenskapliga diskussioner såväl i nationella som i internationella sammanhang
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, samt att identifiera behov av ytterligare kunskap.
Lärare
Handledare
Examinationsform
Seminarier, Uppsats.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Uppsatsarbetet kan genomföras på heltid över en termin eller på halvfart över ett läsår. I undantagsfall kan även arbetet förläggas till en längre period efter överenskommelse med handledare.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2009-03-05
Reviderad 2017-02-22