5IN484 Liturgics and Liturgical Theology, 7.5 hp
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, Östkyrklig teologi
Ht 2019/2020 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN484
Behörighetskrav
Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
The course introduces the student to the systematic approach to the variety of liturgies in a theological sense as well as in the intersection between textual criticism, literary criticism, history and linguistics. An important aspect is the historical development in proximity with how the liturgy is perceived and lived by the people.
Efter kursen förväntas studenten:
• be able to understand the connection between space, time and place in the liturgy
• display considerable insight in the concept of Liturgical Theology
• demonstrate considerable knowledge in the particular historical development of liturgies
• reflect critically on the variety of methods in liturgical studies.
Litteratur
Gerstel, Sharon E. J. (ed.), 2006. Thresholds of the Sacred. Architectural, Art Historical, Liturgical, and Theological Perspectives on Religious Screens, East and West. Washington D. C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collections (241 pp.).

Denysenko, Nicholas E., 2018. The People’s Faith: The Liturgy of the Faithful in Orthodoxy. Lanham, Maryland: Roman & Littlefield (230 pp.).

Fisch,Thomas (ed.), 1990. Liturgy and Tradition. Theological Reflections of Alexander Schmemann. Crestwood, NY: SVS Press (138 pp.).

Hammond, C. E. & Brightman, F. E., 2006. Ancient Liturgies of the East. Piscataway, NJ: Gorgias Press (1186 pp., excerpts depending on tradition).

Tuan, Yi-Fu, 1979. “Space and Place: Humanistic Perspective”, in Philosophy in Geography, Gale, Stephen & Olsson, Gunnar (eds.), pp. 387-428. Dordrecht, Holland: Reidel Publishing Company (41 pp.).
Examinationsform
Salstentamen, PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2019-02-13