5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp
Degree project (master), 15.0 Credits
Ht 2018/2019 aug - jan (v35-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: IN451
Behörighetskrav
Godkänt examensarbete i teologi/religionsvetenskap på kandidatnivå. Kurser i teologi på avancerad nivå om minst 30 hp, varav minst 15 hp inklusive Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp i det ämne som examen inriktas mot. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Kursen skall fördjupa den studerandes förmåga att i form av ett uppsatsarbete självständigt analysera, bedöma och hantera ett kvalificerat problem eller en kvalificerad frågeställning som kan räknas till det religionsvetenskapliga forskningsområdet. I kursen behandlas teori och metod som ligger till grund för i sammanhanget relevant vetenskaplig kunskapsutveckling. Ett viktigt inslag är även att tillsammans med andra analysera och reflektera över utformningen av olika typer av forskningsuppgifter.
Efter kursen förväntas studenten:
• självständigt kunna identifiera, formulera och lösa en kvalificerad vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet
• visa fördjupad förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning adekvat teoretiskt och metodiskt angreppssätt
• kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt tolka komplext material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl övervägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
• visa förmåga att självständigt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• kunna presentera sina slutsatser, den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
• ha förvärvat förmåga att genomföra en kvalificerad forskningsuppgift inom givna tidsramar
• kunna kommunicera och försvara sitt arbete och opponera på ett annat arbete, samt bidra med kvalificerade synpunkter i vetenskapliga diskussioner
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, samt identifiera behov av ytterligare kunskap.
Lärare
Handledare
Examinationsform
Seminarier, Uppsats.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Uppsatsarbetet kan genomföras på heltid över en modul (10 v) eller på halvfart över en termin. I undantagsfall kan även arbetet förläggas till en längre period efter överenskommelse med handledare.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2010-09-14
Reviderad 2017-02-22