5IN411 Vetenskaplig teori och metod, 3.0 hp
Theory of Science, 3.0 Credits
Bibelvetenskap, Allmänt, Kyrkohistoria, Systematisk teologi, Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Ht 2018/2019 aug - okt (v35-v40). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN411
Behörighetskrav
Teologi, 120 hp, varav minst 15 hp på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Vetenskapligt arbete utgår från en lång tradition av överenskomna förutsättningar och metoder. Den här kursen ger en översikt över villkoren för vetenskapligt arbete. Kursen syftar till att utveckla förmågan att läsa och kritiskt granska vetenskapliga texter, reflektera över sig själv som forskande subjekt, och finna ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapligt arbete. Målet är att kunna föra resonemang kring val av metoder för att lösa ett vetenskapligt problem, identifiera forskningsetiska problem i ett vetenskapligt arbete, och redogöra för grundläggande metodologisk terminologi inom ämnet vetenskapsteori. Kursen innehåller också grundläggande litteratur kring vetenskapshistoria.
Kursen läses i kombination med en eller flera av de ämnesspecifika kurserna Vetenskaplig teori och metod, bibelvetenskap, kyrkohistoria, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap eller systematisk teologi 4,5 hp.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa väsentligt fördjupade kunskaper om det vetenskapliga arbetets historia, villkor och metoder
• kunna kritiskt granska vetenskapliga resonemang och värdera forskningsetiska problem
• visa förmåga att självständigt och kreativt förhålla sig till vetenskaplig metodanvändning..
Litteratur
Molander, Joakim, 2003. Vetenskapsteoretiska grunder: Historia och begrepp. Lund: Studentlitteratur (182 s).

Alvesson, M. & Sköldberg, K., 2006. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur (430 s).
Lärare
Åke Viberg
Examinationsform
PM, Seminarier, Muntlig tentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2018-01-24