5IN352 Examensarbete, projekt (kandidat), 15.0 hp
Degree project, 15.0 Credits
Vt 2019/2020 jan - jun (v04-v23). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: IN352
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 120 hp inklusive minst 15 hp på fördjupningsnivå i det ämne som examen inriktas mot.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen omfattar ett projekt som skall redovisas i form av en självständig vetenskaplig rapport. Projektet och rapporten syftar till att utveckla relevanta kunskaper för en kommande profession samt att stärka förmågan att bidra till kunskapsutvecklingen inom området. Processerna och momenten i projektarbetet ska bygga på vetenskaplig teori och metod samt möjliggöra en fördjupning av specifika kvalifikationer. Ett viktigt inslag är att tillsammans med andra diskutera olika metoder i projektarbeten och innebörden i beprövad erfarenhet. Till seminarieövningarna ingår även att öva sig i förmågan att omsätta teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter. Projektarbetet kan ha formen av en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, ett litteraturstudium, en kunskapsöversikt eller ett gestaltande arbete kombinerat med en vetenskaplig dokumentation.
Efter kursen förväntas studenten:
• självständigt och med en kritisk analys kunna identifiera, formulera och lösa en vetenskaplig problemställning
• ha förvärvat förmåga att genomföra ett projekt inom givna tidsramar
• kunna kommunicera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat examensarbete .
Litteratur
Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter Stray. Att skriva en bra uppsats. 4 uppl. Liber: Stockholm. 2018. (370 s.)

Individuellt vald litteratur.
Lärare
Handledare
Examinationsform
Projektarbete, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2009-03-05
Litteraturen reviderad 2019-11-13
Reviderad 2017-02-22