5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp
Degree project, 15.0 Credits
Vt 2018/2019 jan - jun (v04-v23). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: IN359
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 120 hp inklusive minst 15 hp på fördjupningsnivå i det ämne som examen inriktas mot.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen omfattar ett självständigt arbete som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. I kursen behandlas teori och metod som ligger till grund för en i sammanhanget relevant vetenskaplig kunskapsutveckling. Frågor som behandlas är val av ämne, arbetsmetod och materialinsamling. Studenten görs förtrogen med olika typer av källor, med källkritik och källanalys. Skrivprocessens faser, uppsatsens disposition och layout, källhänvisningar är exempel på andra viktiga teman. Ett viktigt inslag är att tillsammans med andra analysera och reflektera över utformningen av olika typer av forskningsuppgifter.
Efter kursen förväntas studenten:
• självständigt kunna identifiera, formulera och lösa en vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet
• visa förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt
• kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt tolka material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl övervägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
• visa förmåga att självständigt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• kunna presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl disponerad, språkligt och formellt korrekt
• ha förvärvat förmåga att genomföra en forskningsuppgift inom givna tidsramar
• kunna kommunicera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete.
Litteratur
Individuellt vald litteratur.
Lärare
Handledare , Anneli Winell
Examinationsform
Seminarier, Uppsats.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2009-03-05
Reviderad 2017-02-22