5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp
Degree project, 15.0 Credits
Ht 2018/2019 nov - jan (v45-v03). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: IN351
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 120 hp inklusive minst 15 hp på fördjupningsnivå i det ämne som examen inriktas mot.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen omfattar ett självständigt arbete som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. I kursen behandlas teori och metod som ligger till grund för en i sammanhanget relevant vetenskaplig kunskapsutveckling.
Efter kursen förväntas studenten:
• självständigt kunna identifiera, formulera och lösa en vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet
• visa förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt
• kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt tolka material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl övervägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
• visa förmåga att självständigt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• kunna presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl disponerad, språkligt och formellt korrekt
• ha förvärvat förmåga att genomföra en forskningsuppgift inom givna tidsramar
• kunna kommunicera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete.
Litteratur
Individuellt vald litteratur.
Lärare
Handledare
Examinationsform
Seminarier, Uppsats.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Detta kurstillfälle gäller studenter inom kandidatprogrammet Religion-kurltur-samhälle. Deltagande förutsätter att studenten har gått kursen 5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle 7,5 hp.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2009-03-05
Reviderad 2017-02-22