5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle, 7.5 hp
Methodology - Religion, Culture and Society, 7.5 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, Systematisk teologi, Religionshistoria
Ht 2018/2019 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: IN349
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Detta är en kurs i vetenskaplig metod anpassad för att behandla problem inom området religion, kultur, samhälle. Kursen kommer att presentera olika metoder, inklusive kvalitativ och kvantitativ metod, samt exempel på vetenskapsteorier. Olika infallsvinklar till ämnesområdet religion, kultur, samhälle lyfts fram. Övningar där studenten får koppla dessa metoder till ett tänkbart uppsatsämne kommer att ges.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha kunskap i vetenskaplig metod
• kunna artikulera problem av metodologisk karaktär som uppstår i samband med vetenskapligt skrivande
• på ett säkert sätt kunna använda vetenskaplig terminologi samt behärska grundläggande akribikrav
• kunna föra en konstruktiv och kritisk diskussion om teoretiska problem i anslutning till uppsatsförfattande.
Litteratur
Bryman, Alan, 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. (690 s) 

Trost, Jan, 2010. Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur. (163 s)
Lärare
Linde Lindkvist
Examinationsform
PM.
Betygsgrader
Godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-10-13
Reviderad 2017-12-20