5IN328 Gudstjänstens kroppslighet, 7.5 hp
Liturgical Theology and Embodiment, 7.5 Credits
Praktisk teologi, Systematisk teologi
Vt 2016/2017 jan - jun (v04-v23). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN328
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
En kristen gudstjänst kan betraktas och studeras som en konstform där uttrycksformerna är avgörande för gudstjänstens mening. På vilket sätt fungerar gudstjänsten som ett drama, där människans kroppslighet är en utgångspunkt? I sökandet efter att fördjupa förståelsen av gudstjänstens rumslighet och gestaltande språk studeras olika teorier kring rit och ritualer i historia och nutid. En kristen gudstjänst kan också betraktas och studeras som en primär teologi, det vill säga att kyrkans tro och tolkning av livets mål och mening kan man lära känna genom att delta i liturgin. I kursen ges en orientering i sådan liturgisk teologi inom några olika kristna traditioner.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna sammanfatta och använda centrala ritualteorier och liturgiska teologier för att analysera kristna liturgier
• kunna diskutera kroppens plats i kristen gudstjänst
• visa förmåga att beskriva och tolka en självvald kristen gudstjänst genom att använda liturgisk teologi och teorier om rit.
Litteratur
Ritvetenskap
Bradshaw, Paul & Mellow, John (red.). 2007.Foundations in Ritual Studies: A Reader for Students of Christian Worship. London: SPCK. (220 s.)

Sigurdson, Ola, 2006. Himmelska kroppar: inkarnation, blick kroppslighet. Logos Pathos 6. Göteborg: Glänta. S. 352–415. (64 s.)

Liturgisk teologi
Berger, Teresa, 2011. Gender Differences and the Making of Liturgical Tradition: Lifting a Veil on Liturgy’s Past. Ashgate Liturgy, Worship and Society Series. Burlington, Ashgate (182 s.)
Finns även som e-bok via Ebook Central för studenter och personal på THS.

Vogel, Dwight C., 2000. Primary Sources of Liturgical Theology. A reader. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press. 100 sidor i urval efter samråd med läraren.

Fisch, Thomas (red.), 1990. Liturgy and Tradition. Theological reflections of Alexander Schmemann. Crestwood, N.Y.: St. Vladimir's Seminary Press. (157 s.)

Lathrop, Gordon W., 1993. Holy Things. A Liturgical Theology. Minneapolis: Fortress Press. S. 15-158 (144 s.)

Liturgisk praxis och skönlitteratur
Martling, Carl Henrik, 2006. Liturgik. En introduktion. 2 uppl. Stockholm: Verbum. (275 s.) eller annan handbok i liturgik på svenska. 150 sidor i urval efter samråd med läraren.

Robinsson, Marilynne, 2015. Gilead. Stockholm: Weyler. (248 s.)
eller
Green, Graham, 1978. Makten och härligheten. Stockholm: Norstedt. (224 s.)
Lärare
Sune Fahlgren
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
Obligatorisk närvaro vid föreläsning och seminarium på THS fredagen den 27 januari och 19 maj 2017.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2015-12-15
Litteraturen reviderad 2016-12-21