5IN306 Gudstjänstens texter och traditioner, 7.5 hp
Liturgical Texts and Traditions, 7.5 Credits
Historisk teologi, Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Ht 2018/2019 aug - jan (v35-v03). IT-baserad distanskurs 70 %. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN306
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Liturgi är ett grekiskt ord som betyder ”folkets verk”. Genom liturgins läsningar, böner, sånger och handlingar levandegörs Kristi uppståndelse och andra för tron viktiga händelser och personer. I den här kursen ges av bred belysning av liturgi i historia och nutid inom olika kristna traditioner. Kursen ägnas åt ett urval texter som har använts och används i gudstjänsten. Samtidigt ges en orientering om olika utvecklingslinjer i de olika liturgiska traditionerna fram till de nya handböckerna som nu är aktuella i Sverige. Equmeniakyrkans eller Svenska kyrkans eller annan kyrkas handbok analyseras och värderas i relation till de traditioner i vilka de tillkommit.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra översiktligt för västlig och östlig liturgis utveckling genom tiderna
• kunna förstå och analysera olika uttrycksformer som är avgörande för liturgins mening
• presentera en egen underbyggd tolkning av en nutida handbok i relation till liturgiska traditioner.
Litteratur
Liturgiska texter
Svenskt patristiskt bibliotek, bd 1: Gudstjänst & kyrkoliv. 1996. Beskow, Per och Samuel Rubensson, (red.). Skellefteå: Artos. (40 s. i urval efter samråd med läraren)

Kyriollos Katekeser. 1992. Beskow, Per (övers.). Skellefteå: Artos. (20 s. i urval efter samråd med läraren)

Hippolytos. 1994. Den apostoliska traditionen. Översatt och kommenterad av Anders Ekenberg. Uppsala: Katolska bokförlaget. (90 s.)

The Rationale Divinorum Officiorum of William Durand of Mende. A new Translation of the Prologue and Book One. 2007. Thibodeau, Timothy M. (red.). New York: Colombia University Press. (105 s.)

White, James F., 1992. Documents of Christian Worship. Descriptive and Interpretive Sources. Louisville: John Knox Press. (100 s. i urval efter samråd med läraren)

Tillkommer ett urval av psalmtexter (10 s.)

Liturgiska utvecklingslinjer
Borgehammar, Stephan, 1993/2006. Kyrkans liv. Introduktion till kyrkovetenskapen. Stockholm: Verbum. S. 139–209 (70 s.).

Senn, Frank, 2010. The People’s Work: A Social History of the Liturgy. Minneapolis: Augsburgs press. (330 s.)

Edgardh, Ninna, 2010. Gudstjänst i tiden. Gudstjänst i Svenska kyrkan 1968–2008. Lund: Arcus. (245 s.)

Tillkommer ett kompendium med frikyrkliga utvecklingslinjer (90 s.)

Liturgiska traditioner
Ratzinger, Joseph, 2014. The Spirit of the Liturgy. San Francisco: Ignatius Press. (230 s.)

Taft, Robert F., 1992. The Byzantine Rite. A short History. Collegeville: The Liturgical Press. (84 s.)

Ware, Kallistos, 2003. Den ortodoxa kyrkan. Skellefteå: Artos. Kap 13–14 (70 s.)

Wainwright, Geoffrey, 1997. Worship with One Accord. Where Liturgy and Ecumenism Embrace. New York : Oxford University Press. (270 s.)
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Lärare
Frida Mannerfelt
Examinationsform
PM, Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Obligatorisk närvaro vid föreläsning och seminarium på THS vid två tillfällen under terminen - i september och december.
Observera att kursen för närvarande är publicerad med en preliminär litteraturlista
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-12-15
Reviderad 2017-02-22