5IN301 Evangelisation – missionell teologi och praxis i olika kontexter, 7.5 hp
Evangelism – theology and practice for different contexts, 7.5 Credits
Kyrkohistoria, Systematisk teologi
Ht 2017/2018 aug - jan (v35-v03). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN301
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen ger en översikt av nutida teologisk diskussion kring den missionella kyrkan i olika sammanhang, en historisk och religionssociologisk analys av några kyrkors modeller och strategier för evangelisation, samt olika perspektiv på ledarskap och utveckling av en församlings mission i Sverige. Enskilda frågeställningar som behandlas i kursen är proselytism, religionsfrihet och religionsmöte, omvändelse och trons utveckling.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna översiktligt redogöra för nutida teologisk diskussion om kyrkans mission och evangelisation
• kunna beskriva och analysera en konkret kontext för en församlings evangelisation
• visa förmåga att beskriva och jämföra några modeller/strategier för kyrkans evangelisation i en konkret kontext.
Litteratur
Missiologi/evangelisationsteologi (250 s.)
Bevans, Stephen B. & Roger Schröder, 2004. Constants in Context: A Theology of Missions for Today. (American Society of Missiology 30). Maryknoll: Orbis. S. 239–280. (40 s.)

Eckerdal, Jan, 2017. Kyrka i mission. Att gestalt kristen tro i en efterkristen tid. Stockholm: Verbum. (170 s.)

Van Gelder, Craig, 2011. The Missional Church in Perspective: Mapping Trends and Shaping the Conversation. Grand Rapids, MI: Baker Academic. (166 s.)

Kyrkornas världsråd, 2013. Tillsammans för livet. Mission och evangelisation i en värld i förändring. Bromma: Svenska missionsrådet, Sveriges kristna råd. (55 s.)

Nostra Aetate. Deklarationen om de icke-kristna religionerna
, 2015. Andra vatikankonciliet. Veritas förlag. (16 s.)

Missionell historia (250 s.)
Green, Michall, 2004. Evangelism in the Early Church. Grand Rapids: Eeardmans. (urval 150 s.)

Andersson, Liselotte J., et al (red.), 2013. Några till evangelister. Om lidelse och längtan. Karlstad: Votum. S. 10-17, 18-25, 42-51, 58-65, 170-177, 187-190 (46 s.)

Halldorf, Joel, 2007. ”Från väckelsemöten till sökargrupper. Evangelisationen drivkraft i rörelsens tillväxt” I: Pingströrelsen. Verksamheter och särdrag under 1900-talet. Daniel Waern (red.). Örebro: Libris. S. 99–111. (12 s.)

Lagergren, David, 1989. Framgångstid. Svenska baptistsamfundet åren 1914–1932. Örebro: Libris. S. 21–44. (23 s.)

Kontextanalys (religionssociologi) (200 s.)
Thurfjell, David, 2015. Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religion. Farsta: Molin & Sorgenfrei, s. 17–66, 108–113, 220–250. (85 s.)

Tillkommer artiklar och material (ca 100 s.)

Missionella modeller/evangelisationsstrategier (150 s.)
Dessutom läses ca 150 sidor ur nedanstående litteratur i relation till ett fältstudium.

Hopkins, Bob & Hopkins, Mary, 2012. Evangelism Strategies. Sheffield: ACPI. (170 s.)
Pippiert, Rebecca M., 2013. Ut ur saltkaret. Örebro: Libris. S. 124–287. (150 s.)
Modeus, Fredrik, 2009. Längta efter liv. Församlingsväxt i Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum. (urval 150 s.)
Reese, Martha G., 2008. Unbinding the Gospel. St Louis, MO: Chalice Press. (145 s.)
Everts, Don & Schaupp, Dough, 2008. I Once was Lost. What Postmodern Skeptics Taught About Their Path to Jesus. Dovers Grove: IVP. (134 s.)
Morde, Lucy, 2015. Messy Church. Nya idéer för att bygga en gemenskap med Kristus i centrum. Varberg: Argument förlag. (180 s.)
Booker Mike & Ireland, Mark, 2010. Evangelism – which way now? London: Church House Publishing. (188 s.)
Ireland, Mark & Booker, Mike, 2015. Making new Disciples. Exploring the paradoxes of evangelism. London: SPCK. (193 s.)

Tillkommer litteratur och annat material för fältstudiet (ca 150 s.)
Lärare
Sune Fahlgren
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Obligatorisk närvaro vid föreläsning och seminarium på THS fredagen den 8 september och 8 december 2017.

Ej ännu fastställd
Litteraturen reviderad 2017-04-26
Reviderad 2017-02-22