5IN242 Änglar och demoner. Teologi i filmens värld, 7.5 hp
Angels and Demons: Theology in the World of Film, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Allmänt, Systematisk teologi
Ht 2019/2020 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN242
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Film är ett mäktigt instrument för att stimulera och påverka den mänskliga tanken. Filmen kan även som få medier ge uttryck för och påverka vår brottning med livets stora frågor. Det är därför inte överraskande att teologiska frågor ofta återkommer i filmens värld, vilket påminner oss om att teologin i högsta grad lever även utanför våra kyrkor. Denna kurs syftar till att fördjupa förmågan att förstå filmens språk men därtill till att visa på hur kunskap om film och teologi ömsesidigt befruktar varandra. I kursen blir vi således förtrogna med dels hur en teologisk kompetens kan fördjupa förståelsen av film, dels hur analys av film kan fördjupa och aktualisera den teologiska reflektionen.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa kunskaper om hur teologiska frågor och reflektioner kommit till uttryck i film
• vara medveten om och kunna hantera olika filmers teologiska innehåll, samt analysera enskilda filmer med fokus på hur de anknyter till teologisk reflektion
• muntligt och skriftligt kunna redovisa och diskutera de egna resultaten.
Litteratur
Hammar, Isak & Zander, Ulf, 2015. Svärd, sandaler och skandaler: Antiken på film och i tv. Stockholm: Studentlitteratur. S. 165-204 (39 s).

Marsh, Clive, 2004. Cinema and Sentiment: Film's Challenge to Theology. Exeter: Paternoster (162 s).

Sellars, Jeff, 2012. Light Shining in a Dark Place: Discovering Theology Through Film. Eugene, OR: Wipf & Stock (231 s).
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost.

Sison, Antonio D., 2012. World Cinema, Theology, and the Human: Humanity in Deep Focus. Routledge Studies in Religion and Film 1. New York: Routledge (137 s).
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost.

Artiklar tillkommer (ca 300 sidor).
Lärare
Åke Viberg
Examinationsform
Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-12-15
Litteraturen reviderad 2016-05-03
Reviderad 2017-02-22