5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp
Theology, Religion and Churches in Sweden, 15.0 Credits
Kyrkohistoria, Systematisk teologi, Religionshistoria
Ht 2018/2019 aug - jan (v35-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN235
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
I kursen ges en fördjupning av svensk kyrko- och religionshistoria samt en teologisk etisk reflexion kring samhället i Sverige under 1900-talet. Vi studerar de världsvida religionerna med utgångspunkt i Sverige och analyserar komplexa globala samband. Kursen inleds med en kyrkohistorisk genomgång med särskilt fokus på missionstid, reformationstid och väckelserörelsernas framväxt i Sverige. Därefter följer en fördjupning av de stora religionernas förekomst och utveckling i Sverige. Här behandlas frågor om religioners roll i kulturmöten, migrationsfaktorer samt influenser från Syd. I det avslutande kursmomentet diskuteras svensk teologi under 1900-talet utifrån de utmaningar som kyrkorna ställts inför. Här ingår mötet med andra religioner, internationella influenser, sekularisering, feminism, miljörörelse och ekumenik. I kursen ingår två fältstudier.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna visa fördjupad kunskap om den kyrkohistoriska samt den ekumeniska utvecklingen i Sverige
• visa grundläggande kunskaper om världsreligionernas villkor i Sverige samt kunna analysera religionens betydelse för migranter
• ha fördjupad kunskap om hur teologins utveckling i Sverige under 1900-talet samt kritiskt kunna diskutera den kristna teologin i förhållande till varierande kulturella förutsättningar
• visa god förmåga att muntligt eller skriftligt redogöra för och tolka samtida religiösa uttryck i dialog med olika grupper i samhället.
Litteratur
Del 1: Kristendomen i Sverige
Berntson, Martin & Nilsson, Bertil & Wejryd, Cecilia, 2012. Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria. Skellefteå: Artos & Norma (410 s)

Nyman, Magnus, 1997 (eller senare upplagor). Förlorarnas historia. Katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina. Uppsala: Katolska bokförlaget. S. 11-120 (110 s)

Del 2: Religion i det nya Sverige
Andersson, Daniel & Sander, Åke (red.), 2015. Det mångreligiösa Sverige: Ett landskap i förändring. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. S. 1-520 (520 s)

Halvardson, Sven, 2012. Kanske alla har rätt – eller fel: Religionsmöten och syn på andra i mångreligiösa miljöer. Skellefteå: Artos & Norma. S. 61-140 (80 s)
 
Del 3: Teologi i det moderna Sverige
Bosch, David J., 1991. Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission. Maryknoll: Orbis. S. 349-520. (172 s)
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Hagman, Patrik, 2013. Efter folkkyrkan: En teologi om kyrkan i det efterkristna samhället. Skellefteå: Artos & Norma. S. 1-173, 223-253 (204 s)

Thurfjell, David, 2015. Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen. Farsta: Molin & Sorgenfrei. S. 1-219 (220 s)

Artiklar kan tillkomma.
Lärare
Joseph Sverker, Rune W Dahlén, Anneli Winell, Göran Gunner, Joel Halldorf
Examinationsform
Seminarier, PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teoligiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
I kursen ingår tre fältstudier.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-01-20
Litteraturen reviderad 2016-05-03
Reviderad 2017-02-22