5IN234 Religion, kultur och samhälle, 15.0 hp
Religion, Culture and Society, 15.0 Credits
Systematisk teologi, Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, Religionshistoria
Vt 2018/2019 jan - jun (v04-v23). IT-baserad distanskurs 50 %. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN234
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Religioner, kulturer och samhällen spänner över varandra i delvis men inte alls fullständigt överlappande mönster. I denna kurs studeras hur grundläggande existentiella frågor, politik och idéer - och inte minst kontrollen över dessa - uttryck för, och element i, framväxten av religioner, kulturer och samhällen. Utifrån ett religionshistoriskt perspektiv analyseras religiös kunskap, och kunskapsproduktionen i förhållande till den sociala och kulturella kontexten. Det samspel av idéer, dialog och maktanspråk som här uppstår studeras i denna kurs med betoning på idag aktuella uttryck och frågeställningar. Kursen ger en förståelse för olika kulturer utifrån gemensamma existentiella problem som gäller människor världen över, men som tar sig olika uttryck utifrån religionssociologiska, religionshistoriska, livsåskådningsmässiga och kulturella perspektiv.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha god kunskap om centrala religionssociologiska, religionshistoriska och systematiskt teologiska begrepp kring människans förmåga till kunskap och hantering av sina livsvillkor
• ha grundläggande kunskap om några religioners och åskådningars framväxt och utveckling
• ha förmåga att resonera teoretiskt kring skilda religions- och kunskapsbegrepp
• äga kunskap om förutsättningar och problem i interkulturella relationer.
Litteratur
Ammerman, Nancy, Tatom, 2014: Sacred Stories, Spiritual Tribes. Finding Religion in Everyday Life. New York: Oxford University (340 s).

Lövheim, Mia och Nordin, Magdalena (red). 2015. Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. Malmö: Gleerups. (176 s.)

Robert, Dana Lee, 2009: Christian Mission: How Christianity Became a World Religion. Wiley-Blackwell (214 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Sharma, Arvind och Young Katherine K, 2008: Fundamentalism and Women in World Religions. T. T. Clark Ltd (195 s). 

Singleton, Andrew, 2014: Religion, Culture and Society: A Global Approach. London: Sage (272 s). 

Thurfjell, David, 2015: Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen. Stockholm: Molin & Sorgenfrei Akademiska (258 s).

Weber, Max, 1978: Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Argos, (161 s). 

Diverse artiklar (100 s)
Lärare
Petra Carlsson, Anneli Winell
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Kursen genomförs med undervisningen koncentrerad till ett fåtal tillfällen, för att underlätta frö tillresande studenter.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-01-20
Litteraturen reviderad 2017-04-26
Reviderad 2017-02-22