5IN206 Text, kontext och tolkning. Distanskurs, 15.0 hp
Text, Context and Interpretation, 15.0 Credits
Bibelvetenskap, Allmänt, Systematisk teologi, Kyrkohistoria
Vt 2017/2018 jan - jun (v04-v23). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN206
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Denna kurs handlar om att läsa och tolka texter i olika sammanhang och med olika utgångspunkter. Vad är det att förstå en historisk, teologisk, eller filosofisk text, och vilka verktyg och tolkningsmetoder är relevanta? Kursen ger en introduktion till bibeltolkningens historia och hermeneutik. Vi resonerar kring filosofiska och teologiska perspektiv på tolkning, samt reflekterar över etiska konsekvenser av, och eget ansvarstagande för, olika tolkningar. Vi tränar användning av både traditionella och nyare tolkningsmetoder genom teoretiska reflektioner och metodiska övningar. Särskild tonvikt läggs vid källkritik, vid texternas historiska, litterära och ideologiska sammanhang, samt vid de etiska frågeställningar texterna väcker
Efter kursen förväntas studenten:
• visa grundläggande kunskap om hermeneutikens historia, samt kritisk medvetenhet om teologiska, filosofiska och etiska perspektiv på texttolkning
• kunna använda enklare metoder för texttolkning, samt kunna redovisa detta muntligt och skriftligt
• visa god förmåga att reflektera över olika tolkningstraditioner, deras kontext, samt deras teologiska och etiska konsekvenser.
Litteratur
Bibelvetenskap
Eriksson, Larsolov & Viberg, Åke (red.), 2009. Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla testamentet. 2 uppl. Stockholm: Verbum. S. 187-210. (24 s)

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007. Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox. (236 s)

Dieter Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2006. Jesus och de första kristna. Inledning till Nya testamentet. Stockholm: Verbum. S. 387-481. (95 s)

Vikström, Björn, 2005. Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur. (144 s)
 
Kyrkohistoria
Gregorius av Nyssa, 2011. Mose liv. Skellefteå: Artos. (150 s)

Jasper, David, 2004. A Short Introduction to Hermeneutics. London: Westminister John Know Press. (140 s)

Halldorf, Joel (red.), 2014. Läsarna i distraktionernas tid. Bibel, kyrka och den digitala revolutionen. Stockholm: Tro & Liv. (180 s)

Kompendium, ca 30 sidor

Systematisk teologi

Bianchi, Enzo, 2014. God, where are you? London: Paraclete Press. (156 s)

Jackelén, Antje, 2016. Samlas kring hoppet. Stockholm: Verbum. (190 s)

Rackover, Jossel, 2005. Jossel Rakovers samtal med Gud. Lund. Arcus (120 s)

Artiklar tillkommer, publiceras på kurshemsidan
Lärare
Thomas Kazen, Josef Forsling, Joel Halldorf, Joseph Sverker
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
I den IT-baserde distanskursen ingår obligatoriska träffar i Stockholm.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Bibelvetenskap, 5 hp. Kyrkohistoria, 5 hp. Systematisk teologi, 5 hp.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2014-12-16
Reviderad 2017-02-22