5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp
Interpreting God and Society, 15.0 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, Systematisk teologi
Ht 2019/2020 aug - jan (v35-v03). IT-baserad distanskurs 50 %. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN204
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurserna Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp och Missionsvetenskap, 5.0 hp eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
I denna kurs integreras tre ämnen: etik, religionssociologi och religionspsykologi. Utifrån dessa belyses olika tolkningar av människan, samhället och dess hållbarhet. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på teologins beskrivningar av människans relation till Gud och det andliga, såväl som de individuella och kollektiva aspekterna av religioners och andligheters betydelse för människor. I kursen behandlas sekulära och kristna perspektiv på etiken, människors och djurs rättigheter samt metoder för att tolka dessa; mystika upplevelser, våld och pacifism, genusaspekter på religiös erfarenhet och religiös erfarenhet i ett mångkulturellt samhälle; institutionell religion och religiositet utanför traditionella institutioner samt förbindelser mellan sociala, kulturella och ekologiska förändringar vad gäller religionen i samhället.
Efter kursen förväntas studenten:
• uppvisa grundläggande kunskaper om etikens, religionspsykologins och religionssociologins teorier om människan, religionen och teologin
• kunna analysera olika teoriers förklaringar om människan och hennes teologiska anspråk inom etik, religionssociologi och religionspsykologi
• visa förmåga att argumentera muntligt och skriftligt för kursens innehåll i relation med olika grupper i samhället.
Litteratur
Etik: 
Hauerwas, Stanley, 2012. Det fredliga riket: en introduktion till kristen etik. Skellefteå, Artos Norma (291 s)

Singer, Peter, 2002. Praktisk etik. Stockholm, Thales (333 s)

Artiklar tillkommer på ca 50 sidor.

Religionspsykologi:
Geels, Antoon & Wikström, Owe, 2017. Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin. 4 uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 5–563 (559 s).

Religionssociologi:
Furseth, Inger & Repstad, Pål, 2005. Religionssociologi - en introduktion. Malmö: Liber. (302 s).

Klingberg, Maria & Mia Lövheim (red.), 2018. Unga och religion. Troende, ointresserade eller neutrala? Malmö: Gleerups. (199 s).

Weber, Max, 1978. Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Lund: Argos. (161 s).

Artiklar, ca 100 s.
Lärare
Anneli Winell, Cecilia Melder, Joseph Sverker
Examinationsform
PM, Seminarier, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
I den IT-baserde distanskursen ingår obligatoriska träffar i Stockholm.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Religionssociologi, 5 hp. Religionspsykologi, 5 hp. Etik, 5 hp.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-12-15
Litteraturen reviderad 2019-02-13
Reviderad 2017-02-22