5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp
Interpreting God and Society, 15.0 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, Systematisk teologi
Ht 2018/2019 aug - jan (v35-v03). IT-baserad distanskurs 50 %. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN204
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurserna Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp och Missionsvetenskap, 5.0 hp eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
I denna kurs integreras tre ämnen: etik, religionssociologi och religionspsykologi. Utifrån dessa belyses olika tolkningar av människan och samhället. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på teologins beskrivningar av människans relation till Gud och det andliga, såväl som de individuella och kollektiva aspekterna av religioners och andligheters betydelse för människor. I kursen behandlas sekulära och kristna perspektiv på etiken samt metoder för att tolka dessa; mystika upplevelser, genusaspekter på religiös erfarenhet och religiös erfarenhet i ett mångkulturellt samhälle; institutionell religion och religiositet utanför traditionella institutioner samt förbindelser mellan sociala, kulturella och religiösa förändringar vad gäller religionen i samhället.
Efter kursen förväntas studenten:
• uppvisa grundläggande kunskaper om etikens, religionspsykologins och religionssociologins teorier om människan, religionen och teologin
• kunna analysera olika teoriers förklaringar om människan och hennes teologiska anspråk inom etik, religionssociologi och religionspsykologi
• visa förmåga att argumentera muntligt och skriftligt för kursens innehåll i relation med olika grupper i samhället.
Litteratur
Etik: 
Hauerwas, Stanley, 2012. Det fredliga riket: en introduktion till kristen etik. Skellefteå, Artos Norma (291 s)

Singer, Peter, 2002. Praktisk etik. Stockholm, Thales (333 s)

Artiklar tillkommer på ca 50 sidor.

Religionspsykologi:
Geels, Antoon & Wikström, Owe, 2017. Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin. 4 uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 5–563 (559 s).


Religionssociologi:
Furseth, Inger & Repstad, Pål, 2005. Religionssociologi - en introduktion. Malmö: Liber. (302 s).

Lövheim, Mia & Bromander, Jonas (red.), 2012. Religion som resurs: existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv. Skellefteå: Artos. (369 s).  

Weber, Max, 1978. Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Lund: Argos. (161 s).
Lärare
Anneli Winell, Cecilia Melder, Joseph Sverker
Examinationsform
PM, Seminarier, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
I den IT-baserde distanskursen ingår obligatoriska träffar i Stockholm.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Religionssociologi, 5 hp. Religionspsykologi, 5 hp. Etik, 5 hp.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-12-15
Litteraturen reviderad 2017-12-20
Reviderad 2017-02-22