5IN161 Psalmbokens teologier och bruk, 7.5 hp
Theologies and Practices of Liturgical Hymns, 7.5 Credits
Kyrkohistoria, Systematisk teologi
Ht 2019/2020 aug - jan (v35-v03). Dagtid 25 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN161
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
I kursen ges grundläggande kunskap om delar av psalmernas historia, roll och innehåll i kyrkor och församlingar. Genom ett urval psalmer av Luther, Wallin, Sandell, Frostenson, Harling med flera belyses såväl teologiska aspekter i psalmerna som olika kyrkotraditioner och dess historiska kontext. Till texterna ställs frågor om gudsbild och människosyn, liksom generellt vilka teologiska, filosofiska och existentiella teman som förekommer. En övergripande fråga handlar också om vad som utmärker en psalm till skillnad från andra teologiska texter eller poetiska verk.
Efter kursen förväntas studenten:
• redogöra för grunderna i psalmernas historia samt uppvisa en fördjupad förståelse för kontextens och fromhetstraditionens betydelse
• identifiera centrala teologiska teman och bidra med teologiska analyser av psalmers teologi
• självständigt kunna argumentera för en etisk position om förhållandet mellan Gud och människa.
Litteratur
Ekström, Alva, 2006. Inget är skapat utanför. Teologi och kontext i Anders Frostensons författarskap. Karlstad: Karlstad University Studies. S. 178–251 . (73 s) Tillgänglig som pdf

Karlsson, Karin, 2011. Psalmer i 2000-talet. Nya psalmer i Svenska kyrkan. S. 196–235. (39 s)
Tillgänglig här.

Nisser, Per-Olof, 2005. Ett samband att beakta. Psalm, psalmbok, samhälle. Skellefteå: Artos Norma. S 99–163, 279–294 (77 s)

Wigorts Yngvesson, Susanne, 2019. Den sjungna teologin. Kärleken, döden och livet i Den svenska psalmboken. Stockholm: Verbum (250 s) Finns i handeln från och med september.

Artiklar tillkommer om ca 100 s.

Arbetsmaterial:
Den svenska psalmboken

Nisser, Per-Olof & Selander, Inger & Bernskiöld, Hans, 2014, 2017. Psalmernas väg: Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken, band 1–2. Visby: Wessmans Musikförlag.
Lärare
Susanne Wigorts Yngvesson
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2017-01-25
Litteraturen reviderad 2019-05-22
Reviderad 2017-02-22