5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp
Racism and Adverse Discrimination, 7.5 Credits
Systematisk teologi, Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Ht 2019/2020 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: IN137
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
I kursen analyseras rasismens olika former - historiskt och i nutid. Det demokratiska samhällets motreaktion i form av lagstiftning och aktiva politiska åtgärder studeras. Särskilt uppmärksammas nya former av strukturell diskriminering och strategier för att motarbeta dessa.
Efter kursen förväntas studenten:
• behärska grundläggande definitioner av och teoribildningar kring rasism och diskriminering
• ha inblick i det historiska perspektivet på rasism och diskriminering
• ha goda kunskaper om hur diskriminering och rasism behandlas i svensk och internationell rätt
• kunna synliggöra och kritiskt granska diskriminerande strukturer samt självständigt diskutera frågan om juridiskt och moraliskt ansvar.
Litteratur
Ericsson, Martin, 2016. Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige – en analyserande kunskapsöversikt. Forum för levande historia. (281 s) Länk

Fredrickson, George M., 2015. Racism: a short history. rev uppl. Princeton: Princeton University Press. (232 s). Eller den svenska översättningen som inte längre finns hos förlaget, men finns att låna i biblioteket, Den kan också beställas som e-bok: 2013. Rasism, en historisk översikt. Lund: Historiska media.

Hellström, Anders, 2016. Rasist? Inte jag: Om rasismer – en begreppsinventering. Forum för levande historia. (34 s). Länk

Passmore, Kevin, 2015. Vad är fascism?: en kort introduktion. Malmö: Arx. (216 s)

Rattansi, Ali, 2007. Racism, A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. (194 s) Finns även att låna som e-bok via EbscoHost (1 user)

Arbetsmaterial: 
Diskrimineringslagen
ICERD
Lärare
Marco Helles
Examinationsform
PM, Seminarier, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Student som inte tidigare läst minst 15 hp inom mänskliga rättigheter skall, som en introduktion till ämnesområdet, före kursens början ha läst följande bok: Hedlund Thulin, Kristina, 2008: Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter. Tredje upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2009-02-05
Litteraturen reviderad 2017-04-26
Reviderad 2017-02-22