5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp
Theology and Church history, 10.0 Credits
Kyrkohistoria, Systematisk teologi
Ht 2017/2018 aug - dec (v35-v48). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN116
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursen ger en översikt över kyrkohistorien, och studerar hur kyrkan formats genom samspelet mellan dogmatik, filosofi, kultur och kyrkliga praktiker. Sambandet mellan teologisk reflexion och konkret gestaltning belyses. I kursen introduceras den mångfald som kännetecknar kristendomen, både när det gäller traditioner inom de historiska kyrkorna och den nya tidens samfund.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa kunskap om kyrkans historia, inklusive de stora kyrkofamiljerna
• ha kännedom om huvuddragen i den västerländska systematiska teologins historia och dess nära förhållande till filosofin
• kunna argumentera källkritiskt och känna till grundläggande historisk metod.
Litteratur
Atkinson, Sam m.fl. (red.), 2012. Stora boken om filosofi. Stockholm: Lind CO. S. 10-21, 46-63, 72-95, 116-123, 126-129, 146-147, 164-171, 175, 189, 194-195, 214-221, 246-255, 268-277, 280-283, 292-293, 297-299, 300-313, 321-323, 325. (135 s).
Hill, Jonathan, 2009. Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris. S. 10-129, 158-219, 240-273, 312-373, 410-439 (300 s).

McGrath, Alister E., 2011. Theology: The Basics. John Wiley & Sons (240 s)

Stark, Rodney, 2011. The Triumph of Christianity. New York: HarperCollins. S. 49-168, 237-254, 273-298, 353-418 (220 s). 

Williams, Rowan, 2016. Vara kristen. Örebro: Libris (90 s).

Kompendium med källtexter, 100 s.
Lärare
Petra Carlsson, Joseph Sverker
Examinationsform
Seminarier, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Seminarier: 4 hp, salstentamen: 6 hp.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2017-02-22
Litteraturen reviderad 2017-04-26
Reviderad 2017-02-22