5IN106 Teologi- och kyrkohistoria. Distanskurs, 10.0 hp
Theology and Church history, 10.0 Credits
Kyrkohistoria, Systematisk teologi
Vt 2017/2018 jan - apr (v04-v17). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN106
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursen ger en översikt över kyrkohistorien, och studerar hur kyrkan formats genom samspelet mellan dogmatik, filosofi, kultur och kyrkliga praktiker. Sambandet mellan teologisk reflexion och konkret gestaltning belyses. I kursen introduceras den mångfald som kännetecknar kristendomen, både när det gäller traditioner inom de historiska kyrkorna och den nya tidens samfund.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa kunskap om kyrkans historia, inklusive de stora kyrkofamiljerna
• ha kännedom om huvuddragen i den västerländska systematiska teologins historia och dess nära förhållande till filosofin
• kunna argumentera källkritiskt och känna till grundläggande historisk metod.
Litteratur
Atkinson, Sam m.fl. (red.), 2012. Stora boken om filosofi. Stockholm: Lind CO. S. 10-21, 46-63, 72-95, 116-123, 126-129, 146-147, 164-171, 175, 189, 194-195, 214-221, 246-255, 268-277, 280-283, 292-293, 297-299, 300-313, 321-323, 325. (135 s)
Hill, Jonathan, 2009. Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris. S. 10-129, 158-219, 240-273, 312-373, 410-439. (300 s)

McGrath, Alister E., 2011. Theology: The Basics. John Wiley & Sons. (240 s)

Stark, Rodney, 2011. The Triumph of Christianity. New York: HarperCollins. S. 49-168, 237-254, 273-298, 353-418. (220 s) 

Williams, Rowan, 2016. Vara kristen. Örebro: Libris. (90 s)

Kompendium med källtexter, 100 s.

Lärare
Joseph Sverker
Examinationsform
Seminarier, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
I distanskursen ingår två obligatoriska träffar på plats i Bromma, samt salstentamen.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2017-02-22
Litteraturen reviderad 2017-04-26
Reviderad 2017-02-22