5IN105 Teologi- och kyrkohistoria, med missionsvetenskap. Distanskurs, 15.0 hp
Theology and Church history, including mission studies, 15.0 Credits
Historisk teologi, Systematisk teologi, Teologi och omvärld
Vt 2016/2017 jan - jun (v04-v23). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN105
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursen ger en översikt över kyrkohistorien, med en avslutande missionsvetenskaplig del. I kursen studeras hur kyrkan formats genom samspelet mellan dogmatik, filosofi, kultur och kyrkliga praktiker. Sambandet mellan teologisk reflexion och konkret gestaltning belyses. I kursen introduceras den mångfald som kännetecknar kristendomen, både när det gäller traditioner inom de historiska kyrkorna och den nya tidens samfund. Den avslutande delen fokuserar särskilt 1900-talet religions- och kulturmöten, och de teologier och praktiker som här kännetecknat kyrkan.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa kunskap om kyrkans historia, inklusive de stora kyrkofamiljerna
• ha kännedom om huvuddragen i den västerländska systematiska teologins historia och dess nära förhållande till den kristna teologin
• vara bekant med missionsteologi och missionshistoria, samt visa kunskaper om religions- och kulturmötets problematik.
Litteratur
Del I 
Fearn, Nicholas, 2003. Att tänka som en filosof, Stockholm: Albert Bonniers förlag (293 s)

Hill, Jonathan, 2009. Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris. S. 10-129, 158-219, 240-273, 312-373, 410-439 (300 s).

McGrath, Alister E, 2011. Theology: The Basics. John Wiley & Sons (240 s)

Stark, Rodney, 2011. The Triumph of Christianity. New York: HarperCollins. S. 49-168, 237-254, 273-298, 353-418 (220 s). 

Kompendium med källtexter, 100 s. 

Del II (Missionsvetenskap)
Robert, Dana L., 2009: Christian Mission. How Christianity Became a World Religion. Malden: Wiley-Blackwell. (173 s)

Kirk, Andrew, 2003. Vad är mission? - en teologisk undersökning. Örebro: Libris. S. 5-66, 87-155, 220-240 (150 s).

Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, 2013. Svenska missionsrådet. (53 s.) Tillgänglig via Svenska missionsrådet

Kompendium med nedan nämnda artiklar samt Källtexter om kyrkotraditionernas reflexion från 1950-talet och framåt, sammantaget ca 120 sidor.

Melander, Veronica, 2005. "Milstolpar i hundra års missionsteologi" i Svensk kyrkotidning 1-2/2005, s. 9-14. (6 s.) Ingår i kompendiet.

Ryman, Björn, 2005. "Mission i globaliseringens tidevarv" i Sveriges kyrkohistoria. Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Del 8. Stockholm: Verbum, s. 358-364. (7 s) Ingår i kompendiet.

Sarja, Karin, 2003. "'Gå ut och gör alla folk till lärjungar' - om svensk mission" i Sveriges kyrkohistoria. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Del 7. Stockholm: Verbum, s. 340-352. (13 s) Ingår i kompendiet.

Axelson, Sigbert, 1976. Missionens ansikte. Lund: Signum, s. 17-37. (21 s) Ingår i kompendiet 

Reservation för revidering av litteraturen.
Lärare
Jan-Olov Fors, Lennart Henriksson
Examinationsform
Seminarier, Salstentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
I den IT-baserde distanskursen ingår obligatoriska träffar i Stockholm.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2016-02-23