5IN104 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15.0 hp
Introduction to the Bible and Religion, 15.0 Credits
Bibelvetenskap, Gt, Bibelvetenskap, Nt, Religionshistoria
Ht 2017/2018 aug - jan (v35-v03). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN104
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursblocket behandlar religion ur historiska perspektiv. Religionsbegreppet diskuteras utifrån religionsfenomenologiska utgångspunkter. En orientering ges om världsreligionernas historiska framväxt och heliga skrifter. Kursen ger särskilt utrymme åt Gamla och Nya testamentets texter, inklusive deras främreorientaliska och grekisk-romerska bakgrund. Bibeltexternas tillkomsthistoria, ideologiska innehåll, samt politiska och sociala förhållanden står i fokus och deras nutida tolkning och teologiska betydelse uppmärksammas särskilt.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra för världsreligionernas historiska framväxt
• visa grundläggande kunskap och kritisk medvetenhet om Gamla och Nya testamentets texter, bakgrund och tillkomst
• visa kännedom om relationen mellan religiösa texters ideologi och deras historiska och sociala sammanhang.
Litteratur
Eriksson, Larsolov & Viberg, Åke (red.), 2012. Gud och det utvalda folket: Inledning till Gamla testamentet. 2 uppl. Stockholm: Verbum. S. 11-185, 211-237 (200 s).

Hedin, Christer, 2013. Österns religioner: filosofi och livsvisdom i Indien och Östasien. Stockholm: Dialogos (298 s).

Holm, Nils G., 2003. Religionshistoria: En introduktion med textläsning. Åbo: Åbo Akademi. S. 1-208 (208 s). (Studenter vid THS kan köpa denna i biblioteket eller direkt från förlaget)

Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2006. Jesus och de första kristna: Inledning till Nya testamentet. Stockholm: Verbum. S. 23-385 (362 s).

Diverse artiklar.
Lärare
Jan-Olov Fors, Åke Viberg, Rikard Roitto
Examinationsform
Seminarier, Salstentamen, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.
I den IT-baserde distanskursen ingår obligatoriska träffar i Stockholm.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Religionshistoria, del 1: 3 hp, Gamla testamentet: 5 hp, Nya testamentet: 5 hp, Religionshistoria, del 2: 2 hp
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2014-12-16
Reviderad 2017-02-22