5IN104 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15.0 hp
Introduction to the Bible and Religion, 15.0 Credits
Bibelvetenskap, Gt, Bibelvetenskap, Nt, Religionshistoria
Ht 2019/2020 aug - jan (v35-v03). IT-baserad distanskurs 50 %. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN104
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursblocket behandlar religion ur historiska perspektiv. Religionsbegreppet diskuteras utifrån religionsfenomenologiska utgångspunkter. En orientering ges om världsreligionernas historiska framväxt och heliga skrifter. Kursen ger särskilt utrymme åt Gamla och Nya testamentets texter, inklusive deras främreorientaliska och grekisk-romerska bakgrund. Bibeltexternas tillkomsthistoria, ideologiska innehåll, samt politiska och sociala förhållanden står i fokus och deras nutida tolkning och teologiska betydelse uppmärksammas särskilt.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra för världsreligionernas historiska framväxt
• visa grundläggande kunskap och kritisk medvetenhet om Gamla och Nya testamentets texter, bakgrund och tillkomst
• visa kännedom om relationen mellan religiösa texters ideologi och deras historiska och sociala sammanhang.
Litteratur
Eriksson, Larsolov & Viberg, Åke (red.), 2012. Gud och det utvalda folket: Inledning till Gamla testamentet. 2 uppl. Stockholm: Verbum. S. 11-185, 211-237 (200 s).

Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2006. Jesus och de första kristna: Inledning till Nya testamentet. Stockholm: Verbum. S. 23-385 (362 s).

Partridge, Christopher, 2018. A Short Introduction to World Religions. 3 uppl. Minneapolis: Fortress Press (376s).

Diverse artiklar.
Lärare
Jan-Olov Fors, Josef Forsling, Rikard Roitto
Examinationsform
Seminarier, Salstentamen, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
I den IT-baserde distanskursen ingår obligatoriska träffar i Stockholm.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Religionshistoria, del 1: 3 hp, Gamla testamentet: 5 hp, Nya testamentet: 5 hp, Religionshistoria, del 2: 2 hp
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-12-16
Litteraturen reviderad 2018-04-25
Reviderad 2017-02-22