5ET421 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5 hp
One World or Two? Challenges and Presuppositions of Biblical Theology, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Allmänt
Ht 2018/2019 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: ET421
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelvetenskap på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
En utmaning i teologiska studier är sambandet mellan bibliska studier och konstruktiv teologi. Bibeln är det viktigaste källdokumentet för kristen teologisk konstruktion, vilket kräver insikt i historisk och litterär analys av bibeln. Många bibelforskare vill öppna för en dialog mellan den bibeln och dagens kyrka, där de kan utmana varandra. Syftet med denna kurs är att föra samman dessa två världar av bibliska studier och konstruktiv teologi. Det sker genom att beskriva biblisk teologi som en disciplin som både beskriver trosföreställningar genom bibelns epoker och formulerar de erfarenheter texterna uttrycker på ett sätt som kan lyfta fram frågor om bibelns budskap och mening som livstolkande text
Efter kursen förväntas studenten:
• visa fördjupade kunskaper om teologiska utvecklingslinjer mellan Gamla och Nya
testamentet
• visa väsentlig förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för frågan om kontinuitet
och utveckling i de livstolkningar som uttrycks i olika bibeltexter
• visa fördjupad insikt i de hermeneutiska utmaningar som följer med ämnet bibelteologi
• visa förmåga att självständigt reflektera över hur bibliska livstolkningar kan befinna sig i
konstruktiv dialog med den moderna människans livstolkningar.
Litteratur
Crawford, Sidnie White, 2008. Rewriting Scripture in Second Temple Times: Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids: Eerdmans (149 s).

Dunn, James D. G. 2009. New Testament Theology: an Introduction. Nashville, TN: Abingdon Press (210 s).

Feldmeier, Reinhard & Spieckermann, Hermann. 2011. God of the Living: a Biblical Theology. Waco: Baylor University Press.

Mead, J. K., 2007. Biblical Theology: Issues, Methods, and Themes. Westminster John Knox (302 s).

Perdue, L. G. & Morgan, R. & Summer, B. D. (red.), 2009. Biblical Theology: Introducing the Conversation. Nashville: Abingdon Press (337 s).

Diverse artiklar.
Lärare
Åke Viberg
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2012-04-17
Reviderad 2017-02-22