5ET311 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5 hp
One World or Two? Challenges and Presuppositions of Biblical Theology, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Allmänt
Ht 2018/2019 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: ET311
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, inklusive gammaltestamentlig eller nytestamentlig textkurs om minst 7,5 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
En utmaning i teologiska studier är sambandet mellan bibliska studier och konstruktiv teologi. Bibeln är det viktigaste källdokumentet för kristen teologisk konstruktion, vilket kräver insikt i historisk och litterär analys av bibeln. Många bibelforskare vill öppna för en dialog mellan bibeln och dagens kyrka, där de två kan utmana varandra. Syftet med denna kurs är att föra samman dessa två världar av bibliska studier och konstruktiv teologi. Det sker genom att beskriva biblisk teologi som en disciplin som både beskriver trosföreställningar genom bibelns epoker och formulerar de erfarenheter texterna uttrycker på ett sätt som kan lyfta fram frågor om bibelns budskap och mening som livstolkande text.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna diskutera kontinuitet och utveckling i de livstolkningar som uttrycks i olika bibeltexter
• visa insikter i de hermeneutiska utmaningar som följer med ämnet bibelteologi
• kunna reflektera över hur bibliska livstolkningar kan befinna sig i konstruktiv dialog med den moderna människans livstolkningar.
Litteratur
Crawford, Sidnie White, 2008. Rewriting Scripture in Second Temple Times: Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids: Eerdmans (149 s).

Dunn, James D. G. 2009. New Testament Theology: An Introduction. Nashville, TN: Abingdon Press (210 s).

Mead, J. K., 2007. Biblical Theology: Issues, Methods, and Themes. Westminster John Knox (302 s).

Perdue, L. G. & Morgan, R. & Summer, B. D. (red.), 2009. Biblical Theology: Introducing the Conversation. Nashville: Abingdon Press (337 s).

Diverse artiklar.

Lärare
Åke Viberg
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2010-12-21
Reviderad 2017-02-22