5EN331 Den historiske Jesus, 7.5 hp
The historical Jesus, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Nt
Ht 2019/2020 nov - jan (v45-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EN331
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, inklusive Evangelierna och breven, 15.0 hp eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Jesusgestalten har genom tiderna fascinerat många - inte bara engagerade kristna, utan även människor med vitt skilda utgångspunkter. Denna kurs behandlar sökandet efter den historiske Jesus. Går det att göra en trovärdig historisk rekonstruktion när källorna är del av tidigkristen förkunnelse och vår förförståelse oftast teologisk? Vi diskuterar olika metoder och undersöker kanoniska och i viss mån utomkanoniska evangelietraditioner. Fokus ligger på Jesu attityder och handlande i förhållande till den judiska kontexten. Stort utrymme ges åt samtida jämförelsematerial.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa fördjupade kunskaper om Jesusforskningens historia och förståelse för villkoren för historierekonstruktion, samt utöka sin kunskap om trender och tendenser i den senaste fasen av Jesusforskning (”third quest”)
• kunna identifiera, analysera och bedöma olika typer av källmaterial och metoder för historisk rekonstruktion
• visa förmåga att utifrån självständiga problemformuleringar arbeta med Jesustraditionen i ett historiskt perspektiv och i skriftlig form redovisa de egna resultaten.
Litteratur
Horsley, Richard A., 2013. The Prophet Jesus and the Renewal of Israel: Moving Beyond a Diversionary Debate. Grand Rapids, MI: Eerdmans (156 s).
eller
Oakman, Douglas E., 2012. The Political Aims of Jesus. Minneapolis: Fortress. S. 2-138 (136 s).

Scott, Bernard Brandon, 2001. Re-imagine the World: An Introduction to the Parables of Jesus. Santa Rosa: Polebridge. S. 1-150 (150 s).
eller
Levine, Amy-Jill, 2014. Short Stories by Jesus: The Enigmatic Parables of a Controversial Rabbi. New York: HarperOne (150 sidor urval).

Theissen, Gerd & Merz, Annette, 1998. The Historical Jesus. A Comprehensive Guide. Minneapolis?, MN: Fortress. S. 1-­62, 90-­150, 162-­572 (460 s).

Wassén, Cecilia & Hägerland, Tobias, 2016. Den okände Jesus: berättelsen om en profet som misslyckades. Stockholm: Langenskiöld (224 s).

Kompendium med artiklar på kurshemsidan (ca. 200 s).
Lärare
Hanna Stenström
Examinationsform
Tolkningsövningar, PM.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2009-02-05
Litteraturen reviderad 2017-04-26
Reviderad 2017-02-22