5EN318 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, Nt textkurs, 7.5 hp
Christianity in the making: Church, Ministry, Worship. NT Readings, Epistles, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Nt
Ht 2018/2019 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EN318
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, inklusive gammaltestamentlig eller nytestamentlig textkurs om minst 7,5 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Under perioden mellan den första generationens kristna och kyrkofäderna äger mycket av kyrkans teologiska och organisatoriska utveckling rum. Denna kurs studerar utvecklingslinjer i den tidiga kyrkan under slutet av det första och början av det andra århundradet. Tonvikten läggs vid framväxten av gudstjänst, ämbete och sakrament, samt vid kyrkans framväxande identitet. Vi läser utdrag ur Apostlagärningarna, den senare brevlitteraturen, Uppenbarelseboken, och de apostoliska fäderna.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa kunskap om den kristna gudstjänstens och sakramentens framväxt, liksom varierande synsätt på kyrkans ämbeten under slutet av det första och början av det andra århundradet.
• vara medveten om och kunna kritiskt diskutera hur kristna vid slutet av första århundradet och i början av andra århundradet formade sin identitet genom att tolka skriften och reflektera teologiskt över sin relation till det omgivande samhället.
• visa förmåga att utifrån läsning och tolkning av nytestamentliga och andra samtida texter skriftligt redovisa uppnådda resultat. .
Litteratur
Texter:
Vi läser utdrag ur Apostlagärningarna, den senare brevlitteraturen, Uppenbarelseboken, och de apostoliska fäderna.

De tolv apostlarnas lära, Clemens brev till Korinthierna, Ignatiosbreven. Barnabasbrevet och delar av Hermas Herden. I: De apostoliska fäderna. 2006. Övers. av Olof Andrén och Per Beskow. 2 uppl. Skellefteå: Artos. S. 7-117, 156-193, 223-245 (172 s).

Övrig litteratur:
Barrett, C. K., 2005. Church, Ministry and Sacraments in the New Testament. Eugene: Wipf & Stock (101 s).

Osiek, Carolyn, MacDonald, Margaret Y. & Tulloch, Janet H., 2005. A Woman's Place: House Churches in Earliest Christianity. Philadelphia: Fortress Press (165 s).

Schüssler Fiorenza, Elisabeth, 1993. Revelation: Vision of a Just World. Edinburgh: T & T Clark (164 s).

Taussig, Hal, 2009. In the Beginning Was the Meal: Social Experimentation & Early Christian Identity. Minneapolis: Fortress Press. (192 s).

Pervo, Richard I., 2008. The Mystery of Acts . Santa Rosa: Polebridge Press (156 s).

Diverse artiklar.
Lärare
Hanna Stenström
Examinationsform
PM, Seminarier, Tolkningsövningar.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2011-12-20
Litteraturen reviderad 2015-12-15
Reviderad 2017-02-22