5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp
New Testament Greek, 15.0 Credits
Bibelvetenskap, Nt
Ht 2018/2019 aug - jan (v35-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EN213
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Om man jämför olika översättningar av Nya testamentet ser man genast ett antal olikheter mellan dem. Det står klart att textöversättare också är texttolkare. För att begripa nyanser och tolkningsmöjligheter i texterna behöver man kunna studera dem på originalspråket. För att tolka Nya testamentet och arbeta med nytestamentlig teologi behöver man alltså kunna hantera de snart två tusen år gamla grekiska texterna. Språkkunskaper gör det lättare att ta till sig texternas innehåll och förstå den värld och de tänkesätt som ligger bakom dem. Denna grundkurs i nytestamentlig grekiska leder fram till läsning och tolkning av några enklare grekiska texter ur Nya testamentet.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa förståelse för textöversättningens grundläggande problem och vara medveten om att all översättning också är tolkning
• visa kunskap om grundläggande grekisk grammatik, såväl vad gäller formlära som syntax
• visa förmåga att läsa och självständigt översätta enklare grekisk text, såsom 1 Johannesbrevet och Didache.
Litteratur
Heikel, Ivar & Friedrichsen, Anton, 2013. Grekisk–svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna. Uppsala: Bibelsällskapets förlag (Nytryck från 1934)

Nässelqvist, Dan, 2014. Nytestamentlig grekiska. Lund: Studentlitteratur.

Diverse artiklar.
Lärare
Hanna Stenström
Examinationsform
Salstentamen, PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Examinationen i kursen är uppdelad i tre delar om vardera 5 hp.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2012-10-23
Litteraturen reviderad 2015-05-26
Reviderad 2017-02-22