5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp
OT Readings, Hebrew, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Gt
Ht 2018/2019 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EG421
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp språkliga textkurser med hebreiska, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
I kursen studeras en gammaltestamentlig text på grundspråket och ger fördjupad insikt i dess historiska tillkomstmiljö, sociala och ideologiska sammanhang, samt litterära och teologiska särdrag. Jämfört med textkurser på grundnivå ger kursen avancerad träning i läsning och tolkning av gammaltestamentlig text på hebreiska, med bland annat större fokus på syntax och stil. Kursen fungerar som fördjupning i yrkesutbildning och som förberedelse för forskarutbildning.
Alternativ:
a) Jesaja
b) Jeremia
c) Psalmer och Psaltare
d) Jobs bok
e) Annan text med relevans för uppsatsarbete
Efter kursen förväntas studenten:
• visa fördjupade kunskaper om textens historiska och sociala sammanhang, litterära och teologiska egenart, samt tillräcklig insikt i aktuell forskningslitteratur för att på egen hand kunna analysera textens särdrag
• visa stor förmåga att självständigt översätta och tolka hebreisk text, med beaktande av respektive skrifts särskilda språk och stil
• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för en egen texttolkning och diskutera sina slutsatser i grupp
• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera de viktigaste frågeställningar som den aktuella texten föranleder, samt bedöma deras teologiska och etiska relevans.
Litteratur
Språkliga hjälpmedel
Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Engnell, Ivan, 1987 (1963). Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).
eller
Nyberg, H. S., 1974. Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).

Holladay, William, L., 1971. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A. 2009. The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Williams, R. J., 2007. Hebrew Syntax. Toronto: Toronto University Press.

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (200 s).

a) Jesaja
Blenkinsopp, Joseph, 2006. Opening the Sealed Book: Interpretations of the Book of Isaiah in Late Antiquity. Grand Rapids: Eerdmans. (315 s)

Firth, David G. & Williamson, 2009. Interpreting Isaiah: Issues and Approaches. Nottingham: Apollos. (287 s)

Stromberg, Jake, 2010. Isaiah After Exile: The Author of Third Isaiah As Reader and Redactor of the Book. Oxford Theological Monographs. Oxford: Oxford University Press. (302 s)

b) Jeremia
Allen, Leslie, 2008. Jeremiah: A Commentary. Louisville, KY: Westminster John Knox. (546 s)

Lipschits, Oded, 2005. The Fall and Rise of Jerusalem: Judah under Babylonian Rule. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. S. 1-378. (378 s) Tillgänglig som e-bok via EbscoHost


Viberg, Åke, 2007. Prophets in Action: An Analysis of Prophetic Symbolic Acts in the Old Testament. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. S. 12-53, 102-181 (122 s).

c) Psalmer och Psaltare
Grogan, G., 2008. Psalms. I: Two Horizons Old Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans. (490 s)

Jacobson, Rolf A., 2011. Soundings In the Theology of Psalms: Perspectives And Methods in Contemporary Scholarship. Minneapolis: Fortress. (224 s)

Reading Akkadian Prayers and Hymns: An Introduction. Utg. av Alan Lenzi. I: Society of Biblical Literature Ancient Near East Monographs 3. Atlanta: Society of Biblical Literature. S. 1-68 (68 s). (Hämtas från kurshemsidan eller www.sbl-site.org).

d) Jobs bok
Habel, Norman C., 1985. The book of Job. I: Old Testament Library. London: SCM. (588 s)

Newsom, Carol A. et al, 2003. The Book of Job: A Contest of Moral Imaginations. New York: Oxford University Press. (320 s)

Schifferdecker, Kathryn, 2008. Out of the Whirlwind: Creation Theology in the Book of Job. I: Harvard Theological Studies. Cambridge, MA: Harvard University Press. (217 s)

e) Annan text med relevans för uppsatsarbete
Litteratur väljs i samråd med läraren.

Artiklar tillkommer för samtliga alternativ
Lärare
Åke Viberg
Examinationsform
PM, Muntlig tentamen, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För studenter på avancerad nivå i Bibelvetenskap ingår deltagande i högre seminarier i kursen.
Ej ännu fastställd
Litteraturen reviderad 2016-05-03
Reviderad 2017-02-22