5EG336 Att predika Gamla testamentet, 7.5 hp
Preaching the Old testament, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Gt
Ht 2018/2019 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EG336
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Denna kurs behandlar de utmaningar som är förknippade med att predika från Gamla testamentet. Syftet är att blottlägga exegetiska och teologiska resurser som är väl lämpade för homiletisk och retorisk behandling av Gamla testamentet. Kursen behandlar även de specifika problem som är relaterade till olika genrer inom Gamla testamentet. Kursen vill förmedla en hermeneutisk medvetenhet och insikt i hur en antik text kan användas för existentiell reflektion och homiletiska syften. Kursen uppmärksammar dessutom teologiska, tekniska, konstnärliga och kommunikativa element involverade i arbetet med gammaltestamentlig text, inte minst ur ett historiskt perspektiv.
Efter kursen förväntas studenten:
• formulera den teologiska betydelsen av och relevansen i att predika från Gamla testamentet
• visa lämplig och tillräcklig kunskap om den exegetiska analys som utgör en förutsättning för en homiletisk bearbetning av Gamla testamentet
• hantera relationen mellan exegetisk, bibelteologisk och homiletisk analys
• visa insikt i den homiletiska utläggningen av Gamla testamentet i judisk och kristen tradition.
Litteratur
Brueggemann, Walter, 2012. The Practice of Prophetic Imagination: Preaching an Emancipating Word. Minneapolis, MN: Fortress (192 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Brueggemann, Walter, 1982. Genesis . Interpretation. Atlanta, GA: Westminster John Knox (384 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Lapsley, Jacqueline E., 2011. Whispering the Word: Hearing Women's Stories in the Old Testament. Louisville, KY: Westminster John Knox (168 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Artiklar, ca 200 s.
Lärare
Åke Viberg
Examinationsform
Hemtentamen, PM.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-12-15
Litteraturen reviderad 2018-04-25