5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs, 15.0 hp
Narratives, Prophets and Poets, Hebrew, 15.0 Credits
Bibelvetenskap, Gt
Vt 2018/2019 jan - jun (v04-v23). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EG326
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp samt Bibelhebreiska 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen är en inledning till Gamla testamentets litteratur såsom den framstår i de tre huvudsakliga genrerna berättande, profetisk och poetisk litteratur. Kursen behandlar texternas historiska tillkomst, litterära stil och teologiska särdrag. Framför allt behandlas frågan om texternas roll och funktion i det gamla Israels religionsutövning, och dess konsekvenser för och bidrag till förståelsen av Gamla testamentets teologi. Kursen ger ytterligare insikt i förståelsen av Gamla testamentets hebreiska text.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa kunskap om Gamla testamentets litteratur ur ett historiskt, litterärt och teologiskt perspektiv
• visa grundläggande insikt i relevanta tolkningsfrågor samt vara medveten om och kunna diskutera centrala frågeställningar kring litterära beroendeförhållanden och historiskt källvärde
• visa förmåga att läsa och tolka Gamla testamentets texter
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för den egna tolkningen av en enskild text och diskutera sina slutsatser i grupp
• visa förmåga att läsa och tolka Gamla testamentets hebreiska text.
Litteratur
Språkliga hjälpmedel:
Nyberg, H. S., 1974. Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).
eller
Engnell, Ivan, 1987 [1963]. Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).

Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor)

Holladay, William, L., 1971. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Grand Rapids: Eerdmans.

Litteratur:
Andersson, G. & Boström, L. & Eriksson, L. & Viberg, Å., 2004. Poeterna. En guide till Gamla testamentets poetiska böcker. Örebro: Libris (213 s).

Andersson, G. & Boström, L. Eriksson, L. & Viberg, Å., 2006. Berättarna. En guide till Gamla testamentets historiska böcker. Örebro: Libris. (350 s)

Andersson, G. & Boström, L. Eriksson, L. & Viberg, Å., 2003. Profeterna. En guide till Gamla testamentets profetiska böcker. Örebro: Libris. (233 s)

Barton, John, 2007. Oracles of God. Perceptions of Ancient Prophecy in Israel after the Exile. Oxford: Oxford University Press. (324 s)

Edelman, Diana V., et al., 2012. Opening the Books of Moses. I: The Bible World 1. Sheffield: Equinox. (175 s)
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Kommentarlitteratur för tolkningsövningar tillkommer.

Diverse artiklar.
Lärare
Åke Viberg, Josef Forsling
Examinationsform
Seminarier, Tolkningsövningar, Salstentamen, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2017-09-13