5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp
Biblical Hebrew, 15.0 Credits
Bibelvetenskap, Gt
Ht 2018/2019 aug - jan (v35-v03). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EG213
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Gamla testamentet är skrivet på forntida hebreiska, ett semitiskt språk från en kultur fjärran från oss i både tid och rum. Vill vi tolka Gamla testamentet fullödigt, och fullt ut uppskatta skönheten i dess språk, är det hebreiska språket den naturliga vägen att gå. Kursen går igenom det mest nödvändiga i det bibelhebreiska språket utifrån en enkel lärobok, där exemplen i möjligaste mån hämtas från Gamla testamentet. Efter hand lämnar vi läroboken och utgår enbart från hebreiska texter. Texturvalet är hämtat från olika genrer inom Gamla testamentet och fokuserar på det naturliga sambandet mellan det språkliga arbetet, det exegetiska hantverket och den teologiska analysen.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa förståelse för textöversättningens grundläggande problem och vara medveten om att all översättning också är tolkning
• visa kunskap om grundläggande hebreisk grammatik, såväl vad gäller formlära som syntax
• visa förmåga att läsa och självständigt översätta enklare hebreisk text, såsom 1 Mosebok.
Litteratur
Engnell, Ivan, 1987 [1963]. Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell. (Boken köps på THS.)

Holladay, William L., 1971. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.

Ringgren, Helmer, 1974. Hebreisk nybörjarbok. Stockholm: Verbum. (Boken köps i kopierat format på THS.)

Schäfer, Rolf & Voss, Florian, 2008. Textual Research on the Bible: An Introduction to the Scholarly Editions of the German Bible Society. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft (32 s). (Finns att hämta från www.academic-bible.com och kurshemsidan.)

Hebrew. I: Anchor Bible Dictionary, vol. 4. S. 203-14 (12 s).

Lärare
Åke Viberg
Examinationsform
Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teoligiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Examinationen i kursen är uppdelad i tre delar om vardera 5 hp.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2012-10-23
Litteraturen reviderad 2016-05-03
Reviderad 2017-02-22