4TO103 Religionssociologi, 6.0hp
Sociology of Religion, 6.0 Credits
Teologi och omvärld
Vt 2015/2016 apr - jun (v15-v22). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TO103
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursen visar på olika sidor av det problemområde som rör kontaktytorna mellan religion (primärt kristendomen), individ, samhälle och kultur. Kursen behandlar både institutionell religion i olika former och religiositet utanför traditionella institutioner. Den visar förbindelserna mellan sociala, kulturella och religiösa förändringar samt uppmärksammar aktuella förskjutningar vad gäller religionen i samhället.
Efter kursen förväntas studenten:
• vara förtrogen med centrala religionssociologiska teorier
• visa grundläggande kunskaper om religionens, samhällets och kulturens ömsesidiga påverkan
• visa insikt om religionens samhälleliga förutsättningar.
Litteratur
Furseth, Inger & Repstad, Pål, 2005: Religionssociologi - en introduktion. Malmö: Liber. (302 s).

Religion som resurs: existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv, 2012. Utg. Under red. Av Mia Lövheim & Jonas Bromander. Skellefteå : Artos. (369 s)  
Lärare
Anneli Winell
Examinationsform
Salstentamen, Examinatoriska seminarier.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2008-03-06
Litteraturen reviderad 2012-10-23