4TO102 Missionsvetenskap, 4.5hp
Missiology, 4.5 Credits
Teologi och omvärld
Vt 2015/2016 feb - apr (v09-v14). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TO102
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursens syfte är att ge fördjupad insikt i vad kristen internationell mission kan vara. Den vill ge kunskap om skilda missionsinitiativ och missionsprinciper, deras teologiska grund och metoder med särskild hänsyn till religions- och kulturmöten. Därvid läggs vikt vid svenska samfunds verksamhet. Kursen vill även ge en övergripande orientering om den internationella missionsdebatten och det missionsteologiska tänkandet.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa insikt om vidden av de teologiska och samhälleliga frågor som begreppet mission refererar till
• kunna beskriva den internationella missionens historia samt ha en överblick över missionsteologiskt tänkande i olika traditioner
• visa kunskaper om religions- och kulturmötets problematik.
Litteratur
Hallencreutz, Carl F., 1991. Missionsvetenskapliga perspektiv. Uppsala universitet: Teologiska institutionen. (124 s., läses i urval)

Kirk, Andrew, 2003. Vad är mission? - en teologisk undersökning. Örebro: Libris. (310 s)

Melander, Veronica, 2005. "Milstolpar i hundra års missionsteologi" i Svensk kyrkotidning1-2/2005, s. 9-14. (6 s.)

Ryman, Björn, 2005. "Mission i globaliseringens tidevarv" i Sveriges kyrkohistoria. Religionsfrihetens och ekumenikens tid Del 8. Stockholm: Verbum, s. 358-364. (7 s.)

Sarja, Karin, 2003. "'Gå ut och gör alla folk till lärjungar' - om svensk mission" i Sverige kyrkohistoria. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid Del 7. Stockholm: Verbum, s. 340-352. (13 s.)

Kompendium med dokument och artiklar, ca 70 sidor. 

Individuellt vald litteratur ca 100 sidor i samråd med lärare. 
Lärare
Lennart Henriksson
Examinationsform
Salstentamen, PM.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2009-05-02