4ST112 Dogmatik, 7.5hp
Dogmatics, 7.5 Credits
Systematisk teologi
Vt 2012/2013 apr - jun (v14-v23). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: ST112
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskursen Etik och filosofi 7,5 hp eller motsvarande Studenten rekommenderas att läsa även baskurserna Gamla testamentet och Nya testamentet före denna kurs.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursen behandlar det tredje huvudfältet inom den systematiska teologin: dogmatik. Mot bakgrund av den filosofihistoriska överblick som givits i första kursdelen, men även i dialog med samtida etiska och filosofiska perspektiv, belyses kristendomens centrala läror, såsom läran om Gud, Kristus, den heliga Anden, treenigheten, frälsningen, kyrkan och eskatologin. I kursen behandlas även för den systematiska teologin grundläggande metodologiska frågeställningar.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha grundläggande kunskaper om den kristna teologins centrala läror
• ha kännedom om den systematiska teologins vetenskapliga grund samt om några tillämpliga metoder
• ha förmåga att kritiskt kunna skilja mellan olika teologiska positioner samt kunna urskilja vilken typ av argumentation som ligger till grund för olika positioner. .
Litteratur
Ford, David F., 2011: The Future of Christian Theology. Oxford: Blackwell (256 s).

Systematisk teologi. En introduktion. 2007: Utg. under red. Av Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson: Stockholm: Verbum (283 s)

Williams,Rowan, 2007: Tokens of trust: An introduction to Christian belief. Norwich: Canterbury Press, (160 s).

Texter om ca 50 sidor tillkommer som underlag inför gruppövningar.
Reservation för revidering av litteraturen.
Lärare
Jayne Svenungsson, Niclas Blåder
Examinationsform
Salstentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2009-03-05
Litteraturen reviderad 2011-04-19