4EN101 Nya testamentet, 7.5hp
Exegetical Theology, Introductory level: New Testament, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Nt
Ht 2015/2016 nov - jan (v45-v02). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EN101
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Nya testamentet är, tillsammans med Gamla testamentet, den kristna kyrkans grundläggande dokument. Kursen ger en översikt över politiska, sociala och religiösa förhållanden i romarriket vid den kristna rörelsens början. Mot den bakgrunden studeras de olika skrifterna i Nya testamentet för att få kunskap om tillkomsthistoria, teologi och tolkning i ett nutida perspektiv. Jesu liv och gärning är ett genomgående tema i kursen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den aktuella Jesus-forskningen och dess teologiska betydelse.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna beskriva Nya testamentets grundläggande innehåll och tillkomsthistoria, samt ha överblick över politiska, sociala och religiösa förhållanden i den judiska och grekisk-romerska omvärlden
• visa kunskap om texternas teologi och tolkning, samt grundläggande medvetenhet om nutida tolkningsperspektiv
• kunna använda enklare metoder för texttolkning, samt känna till grunddragen i aktuell Jesusforskning.
Litteratur
Bibel 2000

Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet, 2006. Utg. under red. av Dieter Mitternacht & Anders Runesson. Stockholm: Verbum (523 s.).

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007: Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox (236 s).  
Lärare
Hanna Stenström
Examinationsform
Salstentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2008-03-06