4EG101 Gamla testamentet, 7.5hp
Exegetical Theology, Introductory level: Old Testament, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Gt
Ht 2015/2016 aug - nov (v35-v44). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EG101
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Gamla testamentet är för många en helig text, och det är som sådan den fortsatt att leva långt bortom den tid och kultur där den kom till. Denna kurs vill därför närma sig Gamla testamentet ur just det perspektivet. Kursen har som syfte att utifrån Gamla testamentets texter presentera dess omvärld, historia, innehåll och framförallt dess teologiska grunddrag i dess stora mångfald. Kursen vill även ge grundläggande färdigheter i att tolka gammaltestamentliga texter i dess olika former utifrån de metoder som står till buds.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna beskriva Gamla testamentets grundläggande innehåll och tillkomsthistoria, samt ha överblick över politiska, sociala och religiösa förhållanden i den forntida omvärlden
• visa kunskap om texternas teologi och tolkning, samt grundläggande medvetenhet om nutida tolkningsperspektiv
• kunna använda enklare metoder för texttolkning, samt känna till grunddragen och mångfalden i gammaltestamentlig teologi.
Litteratur
Bibel 2000

Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla testamentet. 2009 [tryckning 2012]. 1.2 uppl. Utg. under red. av Åke Viberg & Larsolov Eriksson. Stockholm: Verbum (240 s).

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007: Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox (236 s).

Brueggemann, Walter, 2009: An Unsettling God: The Heart of the Hebrew Bible.Minneapolis: Fortress Press (122 s).
Lärare
Åke Viberg
Examinationsform
Salstentamen, Seminarier.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2009-02-05
Litteraturen reviderad 2013-04-16