EHS-bloggen

Maj 27, 2019
Rapport från biblioteksfronten
Med en biblioteksvärld i förändring gäller det att hänga med. EHS bibliotekarier åkte i maj på studieresa till Amsterdam för att knyta kontakter och samla erfarenheter.

Det säger kanske sig självt att en bibliotekarie är nyfiken på att ta till sig ny information. När EHS tre bibliotekarier åkte på studieresa till Amsterdam var syftet flerfaldigt. Vi ville för det första knyta ytterligare internationella kontakter, eftersom samarbete stärker och bidrar till en vidare reflektion över gemensamma utmaningar som alla inom vår profession brottas med. Vi ville för det andra stärka vår kompetens inom frågor som berör Open Access och digital publicering av vetenskapliga resultat, aktuella teman som påverkar forskningsvärlden i grunden. För det tredje var vi på jakt efter inspiration till kreativa lösningar för biblioteksrummets användning, med bakgrund av att bibliotekens fysiska samlingar i allt högre grad flyttar in i de digitala bokhyllorna. Väl hemkomna kan vi konstatera att lärdomarna från resan överträffade våra förväntningar, vilket förhoppningsvis också leder till ett ännu bättre bibliotek vid EHS.

Inget bibliotek är en ö, och vi har allt att vinna på att utbyta erfarenheter och möta problem tillsammans med andra, lokalt såväl som globalt. Biblioteksvärlden består av många olika verksamheter och sammanhang, där vi ibland känner igen oss och ibland blir förvånade över fenomen som vi själva inte uppmärksammat tidigare. Under vår resa stötte vi på bägge scenarierna. Hos Pieter van Wingerden, bibliotekarie vid John Smyth Library vid IBTS Centre i Amsterdam, fick vi dels prov på att imponerande samlingar av internationell baptistisk litteratur (också på svenska!) har ett hem i Amsterdam, och dels en illustration av hur digitalt tillgängliggörande kan vara både användarvänligt och ekonomiskt försvarbart också för ett mindre bibliotek, till exempel via icke-vinstdrivande initiativ som Internet Archive. Via Pieter har vi också tagit det första steget till ett vidare samarbete med biblioteksnätverket BETH, som samlar teologiskt inriktade bibliotek från hela Europa. Tack vare ett upplysande studiebesök vid biblioteket för internationell rätt vid Fredspalatset i Haag, kan man kanske säga att etableringen av ett vidare internationellt kontaktnät för vårt biblioteks andra ämnesben; Mänskliga rättigheter, nu också är påbörjat.

Bild på Pieter van Wingerden, Henrik Hannfors och Nils Troselius
Bild: Pieter van Wingerden, Nils Troselius, Henrik Hannfors

Öppen tillgång till vetenskapliga forskningsresultat är en central del av ett rikt offentligt samtal och en levande demokrati. Med den så kallade Plan S ingår Sverige i ett vidare internationellt samarbete för att förbättra möjligheterna till användarvänlig åtkomst till vetenskaplig forskning. Initiativet ställer emellertid stora krav på såväl forskningsinstitutioner som bibliotek, och riktlinjerna kommer utan minsta tvekan att påverka finansiering, distribution av forskningsdata men även den enskilde forskarens arbetsgång.  Flera av de stora forskningsinstitutionerna i Amsterdam har kommit långt i ambitionen att göra forskningsresultat tillgängliga Open Access, och vi har haft ett stort utbyte av de reflektioner och synpunkter som bland annat framkommit i samtal med representanter från University of Amsterdam och från Vrije University Amsterdam. Utmaningarna är flera, men vi har allt att vinna på att förhålla oss aktivt till den digitala omställningens betydelse för spridningen av vetenskapliga forskningsresultat.

Den digitala omställningen har som anfört också påverkan på det fysiska biblioteksrummet. Med ett växande studentantal på EHS och en bibliotekssamling som i allt högre grad blir tillgänglig elektroniskt förefaller det därför relevant att reflektera över hur framtidens fysiska bibliotek kommer att gestaltas. Den typen av funderingar fick vi också möjlighet att ventilera i Nederländerna, där såväl University of Amsterdam som Fredspalatset i Haag arbetat med både djärva och fantasifulla rumslösningar. Kanske kan illustrationerna från University of Amsterdam också inspirera till en nydaning av EHS bibliotekslokaler? Vi jobbar hur som helst vidare för ett ännu bättre bibliotek, stärkta av intrycken från vår studieresa till Amsterdam.

Interiör University of Amsterdam
Bild: https://campus.uva.nl/en/university-quarter/university-library/interior-design/interior-design.html 

Länkar:

 

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter

EHS-BLOGGEN
Här bloggar lärare vid EHS om allt möjligt som har med akademi, kyrka och samhälle att göra.