Måndag 16 oktober 2017

Bortom det övernaturliga. Konferens THS 16 oktober 2017

”Hur kan Kristus bli även de religionslösas Herre?
Finns det religionslösa kristna?
Om religionen bara är en kristendomens klädedräkt - och även denna klädsel har sett mycket olika ut under olika tider - vad är då en religionslös kristendom?

Frågor som dessa måste besvaras:
Vad betyder en kyrka, en församling, en predikan, en liturgi, ett kristet liv i en religionslös värld?
Hur kan vi tala om Gud - utan religion, d v s utan tidsbetingade förutsättningar som metafysik, religiösa känslor eller dylikt?”

– Dietrich Bonhoeffer i brev från fängelset, 30 april 1944.

 

Nu är det 2017 och det som Bonhoeffer menade med ”religion” skulle vi nu snarare kalla ”övernaturligt”, men de frågor han ställer är fortfarande aktuella idag. Därför anordnar THS tillsammans med nätverket Kristen Bortom Gud en heldag med seminarier och diskussioner på det här temat. Det finns kanske inget väletablerat namn för denna teologiska inriktning, beteckningar som icke-teistisk, anateistisk, existentiell eller progressiv kristendom är alla förekommande. Huvudpoängen är en förståelse av den kristna tron som inte ser det religiösa språket som sanningsutsagor om en övernaturlig verklighet. En religionslös kristendom.

Vi tänker under den här dagen göra ett nedslag och undersöka var den här teologiska grenen befinner sig idag, inom akademi såväl som kyrka. Är det någon som kämpar med Bonhoeffers frågor? I så fall vem, var och hur? Och har de i så fall kanske kommit fram till något till och med?

Datum: 16 oktober 2017
Plats: Teologiska högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29, Bromma
Deltagaravgift: 150 kr för lunch och fika. Anmälan till ths@ths.se före 9 oktober.

Alla som anmäler sig till konferensen får ett eboksexemplar av Carl Gustaf Olofssons Existentiell livssyn - kristen tro? med en läsguide till de mest relevanta avsnitten.

 
PROGRAM

10.30

Kaffe

11.00

TEOLOGIN BAKOM “KRISTEN BORTOM GUD” - TOMAS WALCH

En historisk genomgång av några av de viktigaste teologerna som tagit sig an Dietrich Bonhoeffers frågor om hur en “religionslös kristendom” skulle kunna se ut. Detta knyts ihop i en presentation av nätverket “Kristen Bortom Gud” och vilka målsättningar som ligger bakom dess tillkomst.

Tomas Walch är teol. kand och samordnare i nätverket “Kristen Bortom Gud”.

TRADITIONENS RESILIENS - SABINA KOIJ

Hur kan vi förstå att en kristen tradition alltid förändras samtidigt som den gör anspråk på att vara densamma? I den här föreläsningen får vi en presentation av vid THS pågående forskning kring traditionsförmedling utifrån begreppet resiliens, d v s förmågan att utstå förändring utan kollaps.

Sabina Koij är präst i Svenska kyrkan, Stockholms domkyrkoförsamling och doktorand i systematisk teologi vid Stockholms stifts forskarskola, THS och Åbo akademi.

12.30

Lunch

13.30

FUNKTIONELL TEISM - THOMAS KAZEN

Med begreppet funktionell teism menas att vi människor relaterar till det "gudomliga" på ett personligt sätt, inte därför att vi med nödvändighet omfattar en intellektuell tro på övernaturliga väsen, utan därför att evolutionen gjort oss benägna att uppfatta världen i termer av kausalitet och ändamålsenlighet, och därför att "Theory of Mind" gör att vi strävar efter jag-du-förhållanden, också till det som vi upplever är större än vi själva. En teistisk symbolik är därför enligt det här perspektivet både naturlig och funktionell.

Thomas Kazen är professor i bibelvetenskap vid THS och undervisar i Nya testamentet. I sin forskning har han bland annat arbetat med frågor om den historiske Jesus och den judiska miljön, tidigkristen kristologi, kult och rit, apokalyptik och mötet mellan en modern världsbild och kristen tro. Han har särskilt intresserat sig för kognitionsvetenskapliga perspektiv och verktyg i studiet av människans emotioner, moral och tro, framför allt i förhållande till bibelns texter.

ANSVAR OCH FLYKT - CARL GUSTAF OLOFSSON

Om synd och nåd bortom det materiella och det övernaturliga.

Föreläsningens grundtema är vår tids brist på bärande språk för livets viktigaste sidor. Genom en existentiell analys av de kristna begreppen synd och nåd ges några konkreta exempel på hur det traditionella kristna trosspråket i vår tid tenderar att blockera utvecklingen av såväl språk som strukturer som stödjer oss att utveckla vår godartade sida och hålla den mörka sidan i schack. Föreläsningen kommer också att antyda att detta inte är en specifikt kristen problematik utan allmänmänsklig angelägenhet av betydelse för jordens framtid.

Carl Gustaf Olofsson driver sedan 1998 webbplatsen ”Språk, tro och religion” och sedan 2010 även ”Gustafs videoblogg”. Han har skrivit boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?” (1999, 2014) och ett antal artiklar, bl.a. i Svensk Kyrkotidning och Humanisten. Han är uppvuxen i en baptistisk miljö och döpt i sin tidiga ungdom men gudlöst hemlös vad gäller livets djupaste angelägenheter sedan de sena tonåren. Han är medlem i Svenska kyrkan och Humanisterna.

15.30 ca

SAMTAL / FRÅGESTUND

Moderator: Tomas Walch

17.00

Postseminarium

 

Kristen Bortom Gud är ett nystartat nätverk vars målsättning är att arbeta inom både kyrka och akademi för en icke-teistisk och progressiv förståelse av kristen tro. Vi vill genom nätverket skapa ett forum för teologer och verksamma inom samfunden för att kunna utbyta tankar och erfarenheter. Kontakt: kontakt@kristenbortomgud.se