5ST365 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5 hp
International Work of Uniting Church in Sweden, 7.5 Credits
Systematisk teologi
Ht 2018/2019 aug - jan (v35-v03). Dagtid 25 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: ST365
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Equmeniakyrkans internationella arbete är en individuellt utformad fältkurs med syfte att orientera om Equmeniakyrkans internationella arbete exemplifierat genom en lokal anknytning till ett land där kyrkan bedriver eget arbete eller har kontakter av annan art.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa förmåga att analysera och redogöra för hur Equmeniakyrkans internationella gemenskap formar sin teologi
• kunna formulera och beskriva mötet mellan Equmeniakyrkan och hennes systerkyrkor
• att kunna använda sig av fältstudier som en resurs i teologiskt arbete.
Litteratur
Litteratur fastställs i samråd med examinator
Examinationsform
PM.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Kursen genomförs individuellt och tidpunkt för genomförandet bestäms i samråd med examinator. Kursens genomförande förutsätter att Equmeniakyrkan kan anvisa lämplig plats för genomförande av fältstudier.
Studenten ordnar själv finansiering av kursen.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2013-06-11
Reviderad 2017-02-22